Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs

Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs zawiera szczegółowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym dokładnych wytycznych dotyczących instalacji, konserwacji, użytkowania i wymiany części. Podręcznik zawiera również informacje na temat odpowiedzialności producenta za bezpieczeństwo pracowników i użytkowników urządzenia, w tym wytyczne dotyczące użytkowania i przestrzegania przepisów prawnych. Podręcznik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu, w tym wskazówki dotyczące wykorzystania wszystkich funkcji, a także porady dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs

Założyłem firmę i chce zatrudniać pracowników, ale nie wiem, co znaczy bezpieczeństwo i higiena pracy. Czy jako pracodawca mam jakieś obowiązki w tym zakresie?

Karol, Legnica

Hasło bezpieczeństwo i higiena pracy odnosi się do przepisów oraz zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy. W Kodeksie pracy nałożono na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zaś pracownik został zobowiązany do przestrzegania przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy a podstawowe obowiązki pracodawcy

Bezpieczeństwo i higiena pracy, a w szczególności obowiązki w zakresie BHP zostały uregulowane w kodeksie oraz w rozporządzeniach, m. in. rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczących wykonywania prac w różnych branżach. Dział dziesiąty Kodeksu pracy został poświęcony obowiązkom pracownika i pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 207 § 1 kp to pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Natomiast art. 207 § 2 kp wymienia obowiązki pracodawcy z zakresu BHP. Według nich pracodawca powinien:

 • organizować pracę w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • zapewniać przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 • reagować na powstające potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doskonalić poziom ochrony zdrowia i życia pracowników,

 • uwzględniać ochronę zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach działań profilaktycznych,

 • zapewniać realizację nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,

 • zagwarantować wykonywanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Wśród obowiązków pracodawcy w zakresie BHP jest także ponoszenie kosztów z zakresu BHP, które nie mogą w żadnym stopniu obciążać pracowników.

Służba BHP

Zgodnie z art. 237(11) § 1 kp pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, ma obowiązek utworzenia służby BHP pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Przepisy pozwalają też mniejszym pracodawcom na samodzielne wykonywanie zadań tej służby. 

Od 1 stycznia 2019 roku właściciel firmy, który zatrudnia do 50 pracowników, może sam wykonywać te zadania służby, gdy:

 • dla jego rodzaju działalności ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005);

 • ukończył on specjalne szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP, zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm. ).

Pracodawca, który zamierza samodzielnie wykonywać zadania służby BHP, jest zobowiązany odbyć uprzednio szkolenie w formie kursu lub seminarium, chyba że spełnia wymagania kwalifikacyjne dla tej służby. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – obowiązki pracownika 

Katalog obowiązków pracownika w zakresie BHP zawiera art. 211 Kodeksu pracy. Warto pamiętać, że nie jest on katalogiem zamkniętym. Dzięki temu regulamin pracy może obowiązki pracowników rozwijać i konkretyzować, może także nakładać na nich obowiązki dodatkowe. 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracownik jest obowiązany:

 • znać i przestrzegać przepisy i zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu BHP oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;

 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i wskazówek przełożonych w tym zakresie;

 • dbać o stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;

 • stosować środki ochrony zbiorowej oraz używać środków ochrony indywidualnej w tym odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;

 • poddawać się badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym) i stosować się do wskazań lekarskich;

 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;

 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wobec pracownika nieprzestrzegającego podstawowych zasad BHP pracodawca może zastosować przewidziane w Kodeksie pracy kary: upomnienie, naganę, a także karę pieniężną. Zaś ciężkie naruszenie tego obowiązku może być podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Bezpieczeństwo i higiena pracy - o czym pamiętać zatrudniając pracownika?

Jednym z obowiązków podczas zatrudniania pracowników jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz zaznajomienie ich z przepisami BHP. Dlatego też pracodawca organizuje szkolenia. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie BHP (instruktaż ogólny oraz stanowiskowy). Nowo zatrudnionego pracownika pracodawca zapoznaje także z oceną ryzyka zawodowego. Przyjęto, że tematykę dotyczącą ryzyka zawodowego powinien zawierać program szkolenia wstępnego. Natomiast dokumentem potwierdzającym odbycie tego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP, którą przechowuje się w aktach pracowniczych w części B. Pracodawca powinien pamiętać że w trakcie trwania zatrudnienia powinien on skierować pracownika na okresowe szkolenia BHP, których częstotliwość zależy od rodzaju i warunków wykonywanej pracy. 

Podręcznik omawia regulacje prawne związane z ochroną pracy oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wskazuje organizacje odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy, a także omawia obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy. Publikacja charakteryzuje takie czynniki zagrożeń zawodowych, jak: hałas, mikroklimat, promieniowanie elektromagnetyczne, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie fizyczne i psychiczne pracownika. Zapoznaje ucznia także z zasadami ergonomii, takimi jak właściwa pozycja przy wykonywaniu różnych czynności związanych zarówno z aktywnością zawodową, jak i z codziennym życiem.
W dalszej części podręcznik przybliża zasady tworzenia bezpiecznych warunków pracy, które zmieniają się wraz z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy. Omówione zostają również prace szczególnie niebezpieczne. Szczególnie wart uwagi jest rozdział, w którym zaprezentowane zostały właściwe warunki pracy przy komputerze. Przekaz ten został wsparty filmami dostępnymi poprzez kody QR. Publikacja wprowadza również podstawy zagadnień szacowania ryzyka zawodowego i profilaktyki wypadkowej.
Rozdziały omawiające ochronę przeciwpożarową także zawierają kody QR prowadzące do filmów, które tłumaczą zasadę działania gaśnic oraz uczą właściwego posługiwania się nimi.
W podręczniku nie mogło zabraknąć treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. Tematyka ta została omówiona w tekście i przestawiona na ilustracjach, ale największym atutem działu są zamieszczone pod kodami QR filmy Akademii Ratownictwa Medicover, które krok po kroku pokazują procedury, jakie należy stosować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dostępna liczba sztuk
Dostępność całkowita3179 szt.
Dostępność w naszym magazynie2 szt. (realizacja już jutro)
Dostępność w punktach Bonito

Darmowa dostawa już od 299, 00 

 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt odbioru, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość e-mail oraz SMS z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem PIN.
 • Wydanie przesyłki następuje po podaniu numeru zamówienia oraz kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki w punkcie masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej Paczkomat, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Paczkomatów InPost z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego Paczkomatu.
 • Wydanie przesyłki następuje po wpisaniu numeru telefonu i podaniu kodu, który jest w wiadomości SMS.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z Paczkomatu masz 48 godzin.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej miejsce, w którym chciałbyś je odebrać. Może to być placówka pocztowa, sklep Żabka, Freshmarket lub stacja Orlen.
 • Otrzymujesz wiadomość e-mail oraz SMS od Poczty Polskiej z informacją o dotarciu przesyłki do wybranej placówki.
 • Pracownik w placówce wyda przesyłkę po podaniu danych odbiorcy zgodnych z danymi na przesyłce oraz po okazaniu dowodu osobistego.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z placówki pocztowej masz 7 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Otrzymujesz od nas wiadomość o nadaniu przesyłki
 • Listonosz doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie wybierając wcześniej punkt, w którym chciałbyś je odebrać.
 • Otrzymujesz SMS-a oraz e-mail od firmy Orlen z informacją o dotarciu przesyłki do wybranego punktu oraz kodem.
 • Pracownik punktu wydaje przesyłkę po podaniu otrzymanego specjalnego kodu.
 • Pamiętaj, że na odbiór przesyłki z punktu masz 3 dni.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.
 • Kurier doręcza przesyłkę.
 • Składasz zamówienie podając swój adres doręczenia.

  * opcja płatności przy odbiorze kosztuje dodatkowo 3, 00 zł

  E‑zasób przeznaczony dla uczniów kształcących się w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

  RXdVp4pCo7W3E1
  Film przedstawia rozmowę dwóch osób o prowadzeniu działalności gospodarczej.

  Źródło: GroMar - PŁ, licencja: CC BY 3. 0.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524809872848_0
  Rqlw02PUfT6vU1
  Animacja prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

  Wniosek CEIDG‑1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),

  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym (NIP),

  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

  Przykładowy dokument CEIDG:

  RgkU8onXNzMqL1
  Przykładowy wypełniony formularz CEIDG-1

  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524810012610_0
  RwTI5wSJPFi7H1
  Materiał prezentuje informacje dotyczące prowadzenie działalności gospodarczej.

  Wyciąg PKD dla zawodu technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  RPJ1r97Eai9D21
  Dokument zawiera wyciąg kodów PKD wraz z opisami

  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524810097676_0
  R1Ed5dkd35CBU1

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524810135062_0
  R3hSfsfeGeiTH1
  m64eb2450e7dbfa1d_1524810160664_0
  RxZBaUzFvmprw1
  m64eb2450e7dbfa1d_1524810241684_0
  RW8y9l7sdQlO31
  m64eb2450e7dbfa1d_1524810361288_0
  Rkx0KT0Ubx1pQ1
  m64eb2450e7dbfa1d_1524810773430_0
  R1Zk47JFmGl491
  Sprawdź czy znacz stawki VAT

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Za wyborem zwolnienia z podatku VAT przemawia sytuacja, kiedy:

  • odbiorcami towarów i usług są osoby fizyczne, albo firmy nie będące płatnikami VAT,

  • cena towaru lub usługi zawiera mało kosztów,

  • naszymi dostawcami nie są płatnicy VAT.

  Poniżej znajdują się przykłady interaktywnych formularzy deklaracji podatkowych. Wszystkie obowiązujące można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Ponieważ obecnie (2018) żadna z przeglądarek nie wspiera wtyczek (plugins), w tym Adobe Reader, w celu poprawnego wyświetlania wykorzystywanych przy składaniu do systemu e‑Deklaracje dokumentów, wymagane jest zapisanie formularza na dysku lokalnym komputera i otworzenie go bezpośrednio w programie Adobe Reader.

  Formularz VAT‑7

  R11gjQS7RBKl21
  Aktywny formularz umożliwiający wypełenienie deklaracji podatkowejVAT-7, którą składają w urzędzie skarbowym czynni podatnicy, płatnicy podatku VAT.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Formularz VAT‑R

  Rl5Cl2QU1DsRT1
  Aktywny formularz deklaracji podatkowej VAT-R, która stanowi zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524810387726_0
  R1Fdqpf93Baax1
  Interaktywna lista dokumentów koniecznych do korespondecji z ZUS

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Aktualnie obowiązujące formularze ZUS można odnaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poniżej znajdują się tylko niektóre z nich (stan dokumentów: 2018).

  Formularz ZUS ZUA

  RtopmStlOBbBR1
  Formularz ZUS ZUA wypełniany jest w celu zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, do ubezpieczeń społecznych, zmiany lub korekty danych osoby ubezpieczonej (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA).

  Formularz ZUS DRA

  RbGzRK6i3qwq41
  Formularz deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, którą wypełnia płatnik składek rozliczając składki oraz wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki chorobowe, rodzinne i pielęgnacyjne podlegające rozliczeniu na poczet składek.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524811560240_0
  R4aQhWbBNLSev1
  interaktywna gra

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  RSlKDGdp7gYgE1
  Krzyżówka

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524813290968_0

  Ćwiczenie 1

  R19ynq4r5OzRS1
  zadanie interaktywne

  Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy przygotowania biznes planu.

  • Zbadanie konkurencji.
  • Wybór strategii rynkowej.Określenie wysokości nakładów początkowych.Decyzja o założeniu firmy.Zidentyfikowanie własnych predyspozycji odpowiednich do typu prowadzonej działalności.Pomysł.Analiza kosztów działalności.Zidentyfikowanie niszy rynkowej.Rozpoznanie rynku i potrzeb klientów.Zidentyfikowanie podmiotów z branży i określenie możliwości współpracy.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 2

  R1Q4zJ0PtMwht1
  zadanie interaktywne

  Uzupełnij tekst podanymi słowami.

  ceidg, działalności gospodarczej, wpisu, ZUS, trwałego, przedsiębiorca, wykreśleniu

  1. Kończąc działalność gospodarczą...................................................... musi złożyć w dowolnym urzędzie, w którym jest komórka zajmująca się działalnością gospodarczą
  lub bezpośrednio na platformie www........................................................ pl zawiadomienie o zaprzestaniu...................................................... na wniosek CIDG – 1 – tym samym, na podstawie którego dokonał...................................................... działalności gospodarczej.
  2. Zgłoszenia takiego należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia...................................................... zaprzestania wykonywania działalności.
  3. Organ ewidencyjny jest zobowiązany do przekazania w terminie 3 dni od dnia wydania decyzji, informacji o...................................................... przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu, urzędowi skarbowemu, oddziałowi.......................................................

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  RatNaLeI3mQue1
  zadanie interaktywne

  Zaznacz, które twierdzenia są prawdziwe, a które nie.

  PrawdaFałszRODO to obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych.□ Kosztem uzyskania przychodu w prowadzeniu firmy szkoleniowej z siedzibą we własnym domu, będą wydatki na artykuły papiernicze, komputer, drukarkę itd.Inspektorem ds. bhp może być wyłącznie osoba z wykształceniem wyższym.Technik bezpieczeństwa i higieny pracy nie może być prywatnym przedsiębiorcą.Wniosek o wpis firmy, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, może złożyć za pośrednictwem strony internetowej www. ceidg. pl.Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można rozliczać podatek jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.Do prowadzenia firmy szkoleniowej nie przydaje się przedsiębiorcy wiedza z zakresu marketingu.CEIDG to skrót nazwy: Centrum Ewidencjonowania i Informowania o zakresie Działalności Gospodarczej.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  R1YdnSIQ7H5fa1
  zadanie interaktywne

  Uporządkuj przykładową analizę SWOT.

  duża konkurencja na rynku, duże kompetencje osób prowadzących szkolenia, zwiększenie zapotrzebowania na usługi z zakresu bhp, słaba reklamaMocne strony Słabe stronySzanseZagrożenia

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 5

  RCZNsDkXxo25w1
  zadanie interaktywne

  Ułóż w odpowiedniej kolejności etapy zakładania firmy.

  Wypełnienie i złożenie wniosku do CEIDGProfil ePUAPPomysłRozpoczęcie działalnościPotwierdzenie profiluBiznesplanPrzygotowanie dokumentów do CEIDGSukces

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 6

  RSumBRKkaJjR31
  zadanie interaktywneWynagrodzenie pieniężne to na przykład przelew na rachunek wykładowcy.Osoba chcąca założyć własną firmę powinna najpierw przygotować dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej.Przykładem kosztu wynikającego z podatków i opłat są opłaty pocztowe.Amortyzacja to koszt związany ze zużyciem np. : rzutnika multimedialnego.Usługi obce to koszty usług wykonywanych przez pracowników.Podatek PIT zaliczamy do kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń.Koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to pozostałe koszty prowadzenia działalności gospodarczej.Wynagrodzenia w postaci świadczeń w naturze to wynagrodzenia niepieniężne.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 7

  R1MGGGtXBuV421
  zadanie interaktywne

  Korzystając z banku słów, uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami.

  użytych surowców, świadczeń, podatek akcyzowy, środków trwałych, zdrowotne, reprezentacji, transportowych, wynagrodzenia pieniężne1. Amortyzacja – koszt związany ze zużyciem.................................................. oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zużycie materiałów i energii – wartość.................................................., paliw, zużycie energii elektrycznej, wody, energii cieplnej. Usługi obce – koszty usług wykonanych przez obce jednostki: usług remontowych i.................................................., najmu, łączności, ochrony mienia, doradztwa.
  Podatki i opłaty – podatki o tzw. kosztowym charakterze, czyli.................................................., podatek od nieruchomości, podatek VAT niepodlegający odliczeniu, opłaty: skarbowa, sądowa i notarialna.
  5................................................... – wypłacane pracownikom za pracę oraz na podstawie umów zlecenie, umów o dzieło oraz innych podobnych umów.
  6. Wynagrodzenia niepieniężne – wynagrodzenia w postaci.................................................. w naturze, np. wyżywienie.
  7. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – składki na ubezpieczenia społeczne i.................................................., Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, koszty szkoleń pracowników, koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
  8. Pozostałe koszty – np. koszty.................................................. i reklamy, koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty podróży służbowych.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 8

  Rr1unx0dxI8pq1
  zadanie interaktywne

  Zaznacz, czy podane zdania to prawda, czy fałsz.

  Wniosek do CEIDG stanowi wpis Sp. o. do KRS.Poprzez wpis do CEIDG możesz zawiesić i odwiesić działalność gospodarczą.Podstawowym atrybutem samozatrudnionego jest działanie w ramach własnego rachunku gospodarczego.Wniosek do CEIDG jest deklaracją o formie rozliczania i formie zapłaty podatku dochodowego.We wniosku CEIDG-1 deklarujesz kwotę podatku PIT, jaką będziesz odprowadzał miesięcznie do Urzędu Skarbowego.Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście lub elektronicznie.We wniosku o wpis do CEIDG należy podać przewidywaną liczbę osób zatrudnionych.Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 9

  R4HGybgmTdH7U1
  zadanie interaktywne

  Zaznacz, czy podane zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

  Strategia marketingowa obejmuje zbiór działań, które mają zapewnić realizację zamierzeń przedsiębiorstwa wobec rynku.Strategia dywersyfikacji to zintensyfikowanie sprzedaży dotychczasowego produktu.Analiza SWOT stanowi element planu marketingowego i jest techniką analityczną.Analiza SWOT pozwala na określenie mocnych i słabych stron przedsięwzięcia tylko w otoczeniu zewnętrznym przedsiębiorstwa.Marketing to strategia dostosowania się przedsiębiorstw do potrzeb nabywców i aktywne wywieranie wpływu na nabywców, czego skutkiem ma być osiągnięcie celów przedsiębiorstwa.Promocja to wszystkie czynności związane z przemieszczaniem produktu od producenta do ostatecznego odbiorcy.Produkt charakteryzuje jego jakość, cechy, marka, opakowanie.Konsumenci, nabywcy, hurtownicy, detaliści, liderzy opinii to odbiorcy przekazu, których określamy w planie marketingowym.

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 10

  RHiy9GmC1uI1d1
  zadanie interaktywne

  Posługując się dostępnymi źródłami przyporządkuj kodom PKD odpowiadające im opisy.

  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalnośćź profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana70. 22. Z74. 90. Z85. 59. B

  Źródło: PŁ, licencja: CC BY 3.

  m64eb2450e7dbfa1d_1524813293660_0
  amortyzacja

  amortyzacja

  Koszt stopniowego zużywania środków trwałych (środków o wartości przekraczającej kwotę 10 000 zł) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

  biznesplan

  biznesplan

  Dokument planistyczny, który uwzględnia uwarunkowania natury finansowej, marketingowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej przedsiębiorstwa; to zestaw dokumentów (ocen i analiz), na podstawie których opracowywana jest prognoza przyszłych celów przedsiębiorstwa i sposobów ich osiągania.

  działalność gospodarcza

  działalność gospodarcza

  Zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie kopalin ze złóż; także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  elastyczność cenowa

  elastyczność cenowa

  Mierzy odpowiedź ilości popytu lub podaży dobra na zmianę jego ceny. Jest obliczana jako procentowa zmiana w ilości popytu lub podaży, podzielona przez procentową zmianę w cenie. Elastyczność mówi nam, czy coś jest elastyczne - czyli bardzo czułe; jednostkowo elastyczne, lub nieelastyczne - mało czułe.

  konkurencja

  konkurencja

  Proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów. Konkurowanie może się odbywać w oparciu o cenę, jakość, formę płatności i wiele innych. W zależności od struktury rynku, na którym zachodzi proces konkurencji, wyróżnia się różne modele konkurencji.

  koszt

  koszt

  Gospodarczo uzasadnione zużycie albo wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.

  osoba fizyczna

  osoba fizyczna

  Prawne określenie człowieka, jako podmiotu stosunku cywilnoprawnego. Osoby fizyczne posiadają zdolność prawną, a także po spełnieniu określonych warunków zdolność do czynności prawnych.

  podatek dochodowy

  podatek dochodowy

  Obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa zależne od dochodu i wykorzystanych odliczeń. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

  podatek liniowy

  podatek liniowy

  Sposób opodatkowania odpowiedni dla przedsiębiorców osiągających duże dochody, a także dla singli i osób bezdzietnych, gdyż nie daje możliwości skorzystania z ulg, odliczeń czy rozliczenia się ze współmałżonkiem. Podatek liniowy wynosi 19% (stan: 2018).

  Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

  Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno‑gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).

  przychód

  przychód

  To wartość sprzedanych produktów i usług oraz innych składników majątku przedsiębiorstwa wyrażona w pieniądzu.

  rozliczenie ryczałtowe

  rozliczenie ryczałtowe

  Stawkę podatku dla podatnika wykonującego swoje czynności osobiście określa Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tę metodę można wykorzystać również przy spółkach cywilnych i jawnych.

  spółka cywilna

  spółka cywilna

  Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. W odróżnieniu od spółek, których funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych, spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej, nie jest jednostką organizacyjną, nie posiada podmiotowości prawnej. Cel jej zawiązania może być zarówno zarobkowy jak i niezarobkowy. Regulacje dotyczące spółki cywilnej zawarte są w kodeksie cywilnym w księdze zobowiązań.

  m64eb2450e7dbfa1d_1530337037694_0
  Rv1AaLUY4HTDp1
  Poradnik metodyczny wraz z opisem zawodu (zawodów) oraz przykładowymi scenariuszami lekcji

  Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej oraz Gromar Sp.

Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Haier Hwm 100 As Bs