Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940

Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940 jest doskonałym źródłem informacji dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez C A M P 2940. Książka ta zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji i ustawień, które pomogą ci w optymalnym wykorzystaniu swojego urządzenia. Poznasz także, jak wykorzystać jego funkcje, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Książka zawiera także informacje o zabezpieczeniach i zarządzaniu sieciami, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa. Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940 jest doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą w pełni wykorzystać swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940

Ustawienia sieciowe można wyświetlić i skonfigurować we wbudowanym serwerze internetowym, programie HP Utility lub na panelu sterowania.

W tym celu w oknie wbudowanego serwera internetowego wybierz kartę Instalacja, a następnie opcję Sieć.

W programie HP Utility w systemie Windows wybierz kartę Ustawienia, a następnie opcję Ustawienia sieciowe. W systemie Mac OS X wybierz opcje Konfiguracja > Ustawienia sieciowe.

Możliwe są następujące ustawienia:

 • Metoda konfiguracji protokołu IP: Określa sposób ustawienia adresu IP; dostępne są opcje BOOTP, DHCP, Automatyczny adres IP lub Ręcznie.

 • Nazwa hosta: Określa nazwę IP urządzenia. Nazwa może zawierać maksymalnie 32 znaki ASCII.

  Adres IP: Określa adres IP drukarki. Zduplikowane adresy IP w sieci TCP/IP uniemożliwiają komunikację.

  Uwaga:

  Upewnij się, że połączenie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej jest prawidłowe. Jeśli wartości w tych trzech polach będą niespójne, nie będzie można w ogóle połączyć się z drukarką, aż do rozwiązania tego problemu na panelu przednim.

  Po zmianie bieżącego adresu IP i kliknięciu przycisku Zastosuj przeglądarka utraci bieżące połączenie z drukarką, ponieważ będzie ona korzystała ze starego adresu. Aby połączyć się ponownie, użyj w przeglądarce nowego adresu IP.

  Maska podsieci: Określa maskę podsieci. Ustala ona bity identyfikujące sieć oraz bity jednoznacznie identyfikujące węzeł w sieci.

  Domyślna brama: Określa adres IP routera lub komputera, który jest używany do łączenia z innymi sieciami lub podsieciami. Jeśli żaden z nich nie istnieje, należy użyć adresu IP komputera lub adresu IP drukarki.

  Nazwa domeny: Określa nazwę domeny DNS, w której znajduje się drukarka (np. support. hp. com).

  Nazwa domeny nie zawiera nazwy hosta: nie jest to w pełni kwalifikowana nazwa domeny, taka jak printer1. com.

  Limit czasu przestoju: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy komputer zdalny czeka na drukarkę. Wartością domyślną jest 280 sekund. W przypadku ustawienia wartości 0 limit czasu zostaje wyłączony a połączenie pozostaje otwarte przez czas nieokreślony.

  Domyślny adres IP: Określa adres IP używany wówczas, gdy drukarka nie będzie mogła uzyskać adresu IP z sieci podczas włączania lub podczas ponownej konfiguracji obsługi protokołu BOOTP lub DHCP.

  Wysyłaj żądania DHCP: Określa, czy żądania DHCP są okresowo przesyłane po automatycznym przypisaniu domyślnego adresu IP lub adresu starszego typu.

Aby skonfigurować te same ustawienia sieciowe za pomocą panelu sterowania, naciśnij kolejno opcje , , a następnie Łączność >Połączenia sieciowe > Gigabit Ethernet > Modyfikuj konfigurację.

W menu Łączność > Połączenia sieciowe > Zaawansowane są dostępne różne inne opcje.

Limit czasu we/wy: Określa czas, w którym bezczynne połączenie może pozostawać otwarte, gdy drukarka czeka na komputer zdalny. Wartością domyślną jest 30 sekund.

Zezwalaj na SNMP: Służy do określenia, czy protokół SNMP jest dozwolony.

Wbudowany serwer internetowy > Zezwalaj na używanie wbudowanego serwera internetowego: Określa, czy wbudowany serwer internetowy będzie włączony.

Usługi sieci Web > Program HP Utility: Umożliwia wyświetlenie ustawień oprogramowania HP Utility.

Usługi sieci Web > Zarządzanie kolorami i papierem: Umożliwia wyświetlenie ustawień zarządzania kolorami i papierem.

Przywróć ustawienia fabryczne: Przywracanie początkowych domyślnych wartości ustawień sieciowych.

Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera.

Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna konfiguracja umożliwiająca pracę programu. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy ją jednak skontrolować i w razie potrzeby zmienić.

Aby uruchomić konfigurację należy wybrać z menu System /Konfiguracja lub wcisnąć przycisk Konfiguracja na Pasku skrótów Comarch ERP Optima. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji, podzielone na 2 części (panele). W części lewej ułożone są trzy główne grupy konfiguracyjne:

Firma – konfiguracja firmy służy do określania parametrów pracy typowych dla konkretnej firmy (bazy danych) oraz obejmuje wprowadzanie i przechowywanie nazwy, adresu i wszelkich danych formalnych firmy.

Program – konfiguracja programu służy do ustalania parametrów pracy oraz administracji programem. Administracja obejmuje zarządzanie kontami operatorów, zakładanie i zarządzanie obsługiwanymi bazami danych.

Uwaga

Ustalane w ramach konfiguracji programu parametry pracy są parametrami niezależnymi od wybranej bazy danych, tzn. dla wszystkich obsługiwanych w programie baz danych posiadamy takie same stawki podatkowe, stawki VAT, waluty itd.

Stanowisko – z tego poziomu możliwe jest określenie parametrów pracy danego stanowiska.

Elementy konfiguracji w tym oknie ułożone są w tzw. strukturę drzewa. W strukturze tej główne grupy konfiguracyjne rozwijają się w podgrupy (gałęzie), które z kolei mogą posiadać kolejne rozgałęzienia (lista podgrup dostępna jest na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na pozycji w prawym oknie lub kliknięcie przycisku widocznego obok nazwy grupy. Po rozwinięciu przycisk zmienia się na ). Na najniższym poziomie rozgałęzienia znajdują się właściwe parametry konfiguracyjne, które są wyświetlane w prawym panelu okna konfiguracji.

Konfigurację można zamknąć wciskając przycisk lub (w górnej części okna).

Konfiguracja systemu

Podczas ustalania parametrów dodatkowo można wykorzystać przyciski:

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie).

 Zapisz wprowadzone zmiany – zapisuje nowe ustawienia parametrów.

Uwaga

Przywrócenie poprzednich ustawień jest możliwe tylko do czasu zapisania parametrów.

W celu łatwiejszego poruszania się w obrębie konfiguracji, w górnej części okna Konfiguracja zostały wprowadzone dodatkowe elementy nawigacyjne. Wciśnięcie klawisza  powoduje przejście z gałęzi aktualnie podświetlonej do gałęzi nadrzędnej w ramach tej samej grupy. Użycie klawisza  powoduje otwarcie aktualnie podświetlonego elementu konfiguracji. Klawisz ten jest nieaktywny, jeśli podświetlony jest najniżej położony w strukturze drzewa element konfiguracji.

Dodatkowym elementem ułatwiającym konfigurację programu Comarch ERP Optima jest możliwość użycia schematów konfiguracyjnych. Schematy pozwalają ograniczyć ilość dostępnych parametrów konfiguracyjnych, dzięki czemu konfiguracja staje się bardziej przejrzysta. Wybór jednego z dostępnych schematów następuje po wciśnięciu klawisza  w górnej części okna konfiguracji. Rozwinięta zostaje wtedy lista, która pokazuje dostępne schematy konfiguracji:

Moje moduły – wyświetla elementy konfiguracji wspólne dla wszystkich modułów oraz elementy konfiguracji tych modułów, które są zaznaczone w Konfiguracja Programu/Użytkowe/Operatorzy/ Ogólne.

Elementy ogólne – wyświetla elementy konfiguracyjne wspólne dla wszystkich modułów.

Moduł Kasa/Bank – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Kasa/Bank.

Moduł Faktury – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Faktury.

Moduł Handel – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Handel,

Moduł Książka Podatkowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Książka Podatkowa.

Moduł Księga Handlowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Księga Handlowa.

Moduł Środki Trwałe – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Środki Trwałe.

Moduł Płace i Kadry – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Płace i Kadry.

Moduł Analizy – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Analizy. Dodatkowo Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program/ Informacje/ Informacje bieżące, Program/ Pulpit Menadżera, Program/ Użytkowe, Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki, Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. Założenia dotyczą również bazy offline (współpraca z Comarch ERP XL).

Moduł CRM – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu CRM.

Moduł Serwis – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Serwis.

Większość parametrów konfiguracyjnych jest odczytywana bezpośrednio po zamknięciu konfiguracji. W przypadku, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie programu – użytkownik jest o tym informowany.

Windows Server 2012 Hyper-V Podręcznik instalacji i konfiguracji

Udane wdrożenie serwera Hyper-V
Windows Server 2012 Hyper-V jest bardziej rozbudowany i wszechstronny niż kiedykolwiek wcześniej, oferując małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom lepsze możliwości wirtualizacji. Wykorzystaj w pełni wszystkie możliwości oprogramowania Hyper-V dzięki temu przeznaczonemu dla ekspertów przewodnikowi, wyjaśniającemu, jak skutecznie przeprowadzić wdrożenie platformy wirtualizacji lub platformy chmury obliczeniowej. Z książki tej dowiesz się, jak szybko skonfigurować hosta Hyper-V za pomocą graficznego interfejsu użytkownika, jak wykorzystywać program PowerShell do automatyzacji rutynowych zadań, a dzięki zamieszonym w tej książce rzeczywistym rozwiązaniom nabierzesz także doświadczenia praktycznego. Międzynarodowy zespół autorów tej książki, złożony z samych ekspertów w dziedzinie wirtualizacji, bardzo dokładnie potraktował takie podstawowe zagadnienia, jak sieci szkieletowe i chmury obliczeniowe, wdrażanie nowych hostów, tworzenie klastrów Hyper-V, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oraz wiele innych.

• Poznaj różne edycje Hyper-V i wybierz tę, która będzie najlepsza w Twoim przypadku – Standard, Datacenter lub Hyper-V Server
• Naucz się projektować, tworzyć, konfigurować i wdrażać funkcję Failover Clustering (Klaster pracy awaryjnej) na potrzeby maszyn wirtualnych o wysokiej dostępności
• Implementuj nowe rozwiązania i architektury magazynowania danych
• Konfiguruj warstwę 2 sieci oraz rozszerzalne przełączniki sieciowe na platformie Hyper-V
• Naucz się projektować zbieżne sieci szkieletowe, pozwalające na używanie mniejszej liczby kart sieciowych
• Zapoznaj się z technologiami chmury obliczeniowej, obsługi wielu niezależnych podmiotów, pamięci masowych oraz klastrów
• Upewnij się, że dane i usługi są bezpieczne dzięki zastosowaniu pełnego zakresu różnych strategii tworzenia kopii zapasowych
• Odkryj różne sposoby odzyskiwania awaryjnego przy użyciu serwera Hyper-V
• Poznaj najnowsze informacje dotyczące funkcji Hyper-V Replica oraz Hyper-V dla VDI

Aidan Finn (tweet @joe_elway) jest irlandzkim ekspertem i blogerem (www. aidanfinn. com) oraz jednym z ważniejszych członków Wspólnoty Microsoft. Patrick Lownds (tweet @PatrickLownds) jest szefem działającej w Wielkiej Brytanii grupy użytkowników rozwiązań wirtualizacji firmy Microsoft (Microsoft Virtualization User Group) i często występuje na konferencjach TechEd, HP Technology at Work oraz kilku innych. Michel Luescher (tweet @michelluescher) jest konsultantem szwajcarskiego oddziału firmy Microsoft, specjalizującym się w rozwiązaniach prywatnych chmur obliczeniowych, optymalizacji centrów danych oraz wirtualizacji. Często pojawia się na różnych konferencjach i prowadzi własny blog pod adresem www. server-talk. eu. Damian Flynn (tweet @damian_flynn) jest głównym architektem infrastruktury w firmie Lionbridge Technologies, specjalizującej się w rozwiązaniach prywatnych chmur obliczeniowych, optymalizacji centrów danych oraz wirtualizacji. Regularnie występuje na różnych konferencjach technicznych i prowadzi publiczny blog poświęcony technologiom i produktom firmy Microsoft (www. damianflynn. com).

KOMPUTERY/Systemy operacyjne/Wirtualizacja

 • Kategorie:
   Książki » Publikacje akademickie » Nauki techniczne » Informatyka, Komputery » Systemy operacyjne
  Publikacje specjalistyczne » Informatyka, Cybernetyka, Komputery » Systemy operacyjne
  Język wydania:polskiISBN:9788375411232EAN:9788375411232Liczba stron:726Wymiary:17. 0x24. 0cmWaga:1. 19kg

Sposób dostarczenia produktu fizycznego

Sposoby i terminy dostawy:

 • Odbiór osobisty w księgarni PWN - dostawa 2-3 dni robocze
 • Odbiór w InPost Paczkomaty 24/7 - dostawa 1 dzień roboczy
 • Kurier pocztowy (dostawa do domu lub pracy) - dostawa 2 dni robocze
 • Odbiór w Punktach Poczta, Żabka - dostawa 2 dni robocze
 • Punkty partnerskie ORLEN Paczka - dostawa 1-2 dni
 • Kurier (DPD) - dostawa 1 dzień roboczy
 • Ważne informacje:

  Czas oczekiwania na zamówiony towar = czas wysyłki produktu + dostawa przez przewoźnika

 • Całkowity czas oczekiwania na realizację zamówienia jest sumą czasu wysyłki podanej na stronie każdego produktu oraz czasu potrzebnego przewoźnikowi na dostarczenie paczki. Podane terminy dotyczą zawsze dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
 • Wysyłkę zamówień prowadzimy jedynie na terenie Polski.
 • Dostawa do Księgarni PWN, punktów ORLEN Paczka, stacji Orlen, sklepów Żabka oraz Paczkomatów InPost nie jest realizowana dla zamówień z płatnością przy odbiorze.
 • Cena towaru na fakturze VAT jest podwyższona o ewentualny koszt transportu.
 • W przypadku zamówienia kilku towarów koszt przesyłki wybranej przez Klienta zostanie podzielony i przyporządkowany proporcjonalnie do cen kupionych produktów.
 • Produkty dostępne w PRZEDSPRZEDAŻY wysyłane są po dacie premiery wydawniczej.
 • Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień i konfiguracji C A M P 2940