Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw Rm

Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw RM jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą dowiedzieć się więcej o użytkowaniu laptopa Asus Cuw RM. Podręcznik oferuje szczegółowe informacje na temat zarządzania laptopem, instalowania i aktualizowania oprogramowania, tworzenia i odtwarzania plików wideo i audio, a także instalowania i używania zewnętrznych urządzeń i aplikacji. Podręcznik zawiera również porady dotyczące pomocy technicznej, usuwania i przywracania systemu, przeglądania bezpieczeństwa i wiele innych. Podręcznik użytkownika jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą poznać wszystkie funkcje laptopa i uzyskać więcej informacji dotyczących jego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw Rm

ASUS HDP-R1 - Instrukcja obsługi pl.

Odtwarzacz
multimediów HD

O! Play HDP-R1

Podręcznik użytkownika

PL5182
Druga Edycja
Listopad 2009

Prawa Autorskie(C) 2009 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez pisemnej zgody
ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w
systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za
wyjątkiem zabezpiecznia dokumentacji przez osobę która produkt zakupiła.
Gwarancja nie będzie przedłużona jeśli (1) produkt był reperowany, usprawniany lub modyfikowany chyba,
źe taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja była autoryzowana na piśmie przez ASUS lub (2)numer
seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginął.
ASUS ODDAJE TEN INFORMATOR W TAKIEJ FORMIE JAKIEJ JEST BEZ ABSOLUTNIE ŻADNEJ
GWARANCJI CZY TO WYRAŻONEJ CZY ZASUGEROWANEJ WŁĄCZAJĄC ALE NIE OGRANICZAJĄC
SIĘ DO SUGEROWANYCH GWARANCJI CZY ICH WARUNKÓW LUB MOŻLIWOŚCI SPRZEDAWCY
W DANEJ DZIEDZINIE. W ŻADNEJ SYTUACJI ASUS JEGO DYREKTORZY, OFICEROWIE,
PRACOWNICY LUB WSPÓŁPRACOWNICY NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA ŻADNE POŚREDNIE
SPECJALNE WYPADKOWE LUB NASTĘPUJĄCE JAKO KONSEKWENCJE SZKODY (WŁĄCZAJĄC
ODSZKODOWANIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ BIZNESU, UTRATE DANYCH LUB DOSTĘPU DO
NICH, PRZERWY W FUNKCJONOWANIU BIZNESU I TYM PODOBNE) NAWET JEśLI ASUS ZOSTAŁ
POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH STRAT SPOWODOWANYCH DEFEKTEM
LUB BŁĘDEM W INFORMATORZE LUB PRODUKCIE.
DANE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM INFORMATORZE SĄ TYLKO DLA CELÓW
INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ŻADNĄ FORMĄ ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ASUS. MOGĄ BYĆ
ZMIENIONE W KAŻDEJ CHWILI BEZ INFORMOWANIA KOGOKOLWIEK. ASUS NIE BIERZE
ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ANI CYWILNEJ ZA POMYŁKI LUB BŁĘDY JAKIE MOGŁY SIĘ
POJAWIĆ W TYM INFORMATORZE, WŁĄCZAJĄĆ W TO PRODUKT I OPROGRAMOWANIE GO
OPISUJĄCE.

Produkty i nazwy firm występujące w tym informatorze, są w celach wyjaśnienia lub indetyfikacji tylko i bez
intencji naruszania prawa autorskiego.

ii

Spis Treści
Spis Treści.................................................................................................... iii
Safety information........................................................................................ v

License notice and trademark acknowledgement for Dolby Digital....... vi
License notice and trademark acknowledgement for DTS...................... vi
Informacja o instrukcji............................................................................... vii

Rozdział 1:

Zapoznanie się

Powitanie.................................................................................................... 1-1
Package contents...................................................................................... 1-1
Specifications summary........................................................................... 1-2
Podstawowe dane techniczne.................................................................. 1-3
Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym O! Play HD.................. 1-3
Panel przedni/lewy.......................................................................... 1-3
Panel tylny...................................................................................... 1-4
.
Pilot zdalnego sterowania............................................................... 1-5

Przygotowanie do pracy odtwarzacza multimedialnego O! Play HD..... 1-7
Podłączanie zasilacza sieciowego.................................................. 1-7
Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD......... 1-7
Pierwsze uruchomienie................................................................... 1-9

Rozdział 2:

Podłączenie

Podłączanie do sieci................................................................................. 2-1
.
Połączenie kablowe........................................................................ 2-1
Konfiguracja klientów sieciowych.................................................... 2-3

Udostępnianie plików w sieci................................................................... 2-5
Udostępnianie plików w systemie Windows(R) XP........................... 2-5
Udostępnianie plików w systemie Windows(R) Vista........................ 2-6

Rozdział 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O! Play HD
Ekran główny............................................................................................. 3-1
Konfiguracja ustawień systemu............................................................... 3-1
Odtwarzanie pliku wideo........................................................................... 3-2
Przyciski sterowania video pilota zdalnego sterowania.................. 3-2
Odtwarzanie pliku wideo................................................................. 3-3
Konfiguracja ustawień napisów....................................................... 3-4
Konfiguracja ustawień wideo.......................................................... 3-4
.

Odtwarzanie muzyki.................................................................................. 3-5

iii

Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania.............. 3-5
.
Odtwarzanie pliku muzycznego...................................................... 3-5
Konfiguracja ustawień audio........................................................... 3-6

Podgląd zdjęć............................................................................................ 3-7
.
Podgląd zdjęć.................................................................................
Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów.............................................. 3-8
Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów............................. 3-8
Konfiguracja ustawień pokazu slajdów........................................... 3-8

Kopiowanie plików.................................................................................. 3-10

Rozdział 4:

Instrukcja rozwiązywania problemów

Instrukcja rozwiązywania problemów..................................................... 4-1
.
Wyświetlacz.................................................................................... 4-1
Audio

......................................................................................... 4-3

Urządzenie pamięci masowej USB................................................. 4-3
Pilot zdalnego sterowanial.............................................................. 4-3
Aktualizacja firmware...................................................................... 4-4
Usterka obsługi/działania................................................................ 4-4

Dodatek

Adnotacje................................................................................................... A-1
GNU General Public License.................................................................... A-2
ASUS contact information........................................................................ A-8

iv

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Do czyszczenia urządzenia stosować tylko suchą szmatkę.
NIE WOLNO stawiać
urządzenia na nierównych
lub niestabilnych
powierzchniach roboczych.
W przypadku uszkodzenia
obudowy udać się do
serwisu. Wszystkie
czynności serwisowe należy
zlecić personelowi serwisu.

NIE WOLNO wystawiać
urządzenia na działanie
lub użytkować go w pobliżu
cieczy, deszczu lub wilgoci.

BEZPIECZNA
TEMPERATURA:
Urządzenie wolno użytkować
jedynie w środowiskach o
temperaturze otoczenia od
5oC (41oF) do 35oC (95oF).

NIE WOLNO instalować
urządzenia w pobliżu
jakichkolwiek urządzeń
wytwarzających ciepło lub
źródeł takich jak grzejniki,
mierniki ciepła, piecyki i
wzmacniacze.

Zapewnić, że urządzenie
zostanie podłączone do
zasilania o odpowiednich
parametrach (prąd stały 12
V, 2 A).

Ostrzeżenia:

Symbol pioruna
zakończony grotem
umiwszczonego w
trójkącie równobocznym
informuje użytkownika
o obeności
niezaizolowanych części
pod wysokim napięciem
w obudowie produktu,
które może być na tyle
wystarczające, aby
stanowić dla użytkownika
ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.

Aby zmniejszyć ryzyko
porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
zdejmować osłony (lub
tylnej części). Wewnątrz
produktu nie znajdują się
części, które użytkownik
mógłby naprawiać we
własnym zakresie.
Naprawę należy zlecić
wykwalifikowanemu
serwisowi.

NIE WOLNO wyrzucać
urządzenia do odpadów
komunalnych. Urządzenie
zaprojektowane zostało tak,
aby umożliwić odpowiednie
powtórne użycie lub
recykling. Należy zapoznać
się z lokalnymi przepisami
dotyczącymi utylizacji
produktów elektronicznych.

Wykrzyknik umieszczony
w trójkącie równobocznym
informuje uzytkownika
o obecności ważnych
instrukcji na temat
obsługi oraz konserwacji
(serwisowania) w
dokumentacji dołączonej
do urządzenia.

o

Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją baterii. Baterię można
wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu
zalecanego przez producenta.

Zużyte baterie należy usuwać według instrukcji producenta.


License notice and trademark
acknowledgement for Dolby Digital
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D
symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

License notice and trademark
acknowledgement for DTS
Manufactured under license under US Patent #s: 5, 451, 942; 5, 956, 674;
5, 974, 380; 5, 978, 762; 6, 487, 535 & other US and worldwide patents issued &
pending. DTS and DTS 2. 0 + Digital Out are registered trademarks and DTS
logos and symbol are trademarks of DTS, Inc. (C) 1996-2008 DTS, Inc. All Rights
Reserved.

vi

Informacja o instrukcji
Układ instrukcji
Rozdział 1: Zapoznanie się

Zawiera podstawowe informacje o odtwarzaczu multimedialnym ASUS
O! Play HD.
Rozdział 2: Podłączenie

Zawiera informacje o podłączeniu odtwarzacza multimedialnego ASUS
O! Play HD do sieci domowej lub sieci LAN.

Rozdział 3: Obsługa odtwarzacza multimedialnego ASUS O! Play HD

Zawiera informacje o obsłudze odtwarzacza multimedialnego ASUS O! Play
HD.
Rozdział 4: Wykrywanie i usuwanie usterek

Zawiera odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące odtwarzacza
multimedialnego ASUS O! Play HD.

Oznaczenia użyte w tym informatorze
By mieć pewność, że wykonuje się prawidłowo pewne operacje, proszę zapoznać
się z następującymi oznaczeniami używanymi w tym Informatorze.

Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia ciała
podczas wykonywania danego zadania.

Ostrzeżenie: Informacja zapobiegająca ryzyku uszkodzenia elementu
WaŻne: Należy koniecznie zrobić, by wykonać zadanie.

UWAGA: Rady i dodatkowe informacje ułatwiające wykonanie zadania.

Gdzie znaleść informacje
Po więcej informacji oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowania, należy
zwrócić się do następujących źródeł:
1.

2.

Portal wsparcia ASUS

Pobierz najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego, sterowniki i
narzędzia z portalu wsparcia firmy ASUS, pod adresem http://support. asus.
com.
Dodatkowa Dokumentacja

Indywidualne produkty mogą zawierać rownież inne informacje jak ulotki
gwarancji dodane przez dealera. Nie stanowią one części standartowego
pakietu.
vii

Rozdział 1
Zapoznanie się
Powitanie

Dziękujemy za zakup odtwarzacza multimedialnego ASUS O! Play HD!
Odtwarzacz multimedialny ASUS O! Play HD umożliwia przesyłanie plików
mediów cyfrowych takich jak pliki z komputera przekazywane za pośrednictwem
przenośnych urządzeń pamięci USB/eSATA, oraz za pośrednictwem sieci do
telewizora lub systemu kina domowego.

Package contents
DISPLAY

Odtwarzacz multimedialny
O! Play HDP-R1 HD

Kabel zasilający

Pilot zdalnego sterowania
zasilany dwoma bateriami AAA

Zasilacz ACr

Pomocniczy dysk CD?
(Instrukcja obsługi)

O! Play
HD Media Player
Quick Start Guide

Kabel komponentowego wideo AV
(audio-wideo)

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Jeśli któregokolwiek elementu brakuje lub jest uszkodzony należy skontaktować
się ze sprzedawcą.
1-1

Podstawowe dane techniczne
Standard sieci
bezprzewodowej

TCP/IP (DHCP lub statyczny adres IP)

Obsługiwane formaty
wideo

MPEG1/2/4, H. 264, VC-1, RM/RMVB

Obsługiwane rozszerzenia
plików wideo

. mp4,. mov,. xvid,. avi,. asf,. wmv,. mkv,. rm,. rmvb,. flv,
. ts, m2ts,. dat,. mpg,. vob

audio

MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF, Dolby Digital,
DTS Digital Surround

obrazów

JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF

napisów

SRT, SUB, SMI, SSA

Wyjścia

HDMI (High-Definition Multimedia Interface (Wysokiej
jakości interfejs multimedialny))

Przewodowa sieć LAN 10/100Mbps

Composite Video i Audio
Opyczne audio cyfrowe
Wejścia

wejście zasilania (pr. stałego)
gniazdo USB 2. 0 x1
gniazdo USB/eSATA combo x1
gniazdo RJ-45 LAN

Wymiary

Szer. x Gł. x Wys. : 181, 0 mm x 125, 32 mm x 47, 73 mm
Masa: 480 g

Parametry znamionowe
zasilania

Prąd stały 12 V, 2A

Pobór mocy

10W

Temperatura pracy

5? C (41? F) - 35? C (95? F)

Prawo do zmian charakterystyki bez uprzedzenia zastrzeżone.

1-2

Wymagania systemowe
o
HTelewizor HDTV, telewizor standardowy lub monitor HDMI

Urządzenie pamięci masowej (napęd USB flash / USB HDD/ napęd eSATA
flash / eSATA HDD)
Kabel RJ-45 do połączenia z siecią domową lub biurową (opcja))

o Za pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z
telewizorem HDTV lub monitorem HDMI.
o Za pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć
odtwarzacz multimedialny HD ze zwykłym telewizorem.

Zapoznanie się odtwarzaczem multimedialnym
O! Play HD
Panel przedni/lewy

1

1
2
3
4

2

3

5

Port combo eSATA / USB 2. 0.
Do tego gniazda podłączyć urządzenie USB 2. 0/eSATA takie jak zewnętrzny
dysk twardy.
Przycisk Reset.
Za pomocą przedmiotu takiego jak szpilka lub spinacz do papieru, nacisnąć
przycisk zerowania, aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia.
Port USB 2.
Gniazdo to służy do podłączenia urządzenia USB 2.
Odbiornik podczerwieni (IR)
Umożliwia sterowania odtwarzaczem multimedialnym HD za pomocą pilota na
podczerwień.

Odtwarzacz multimediów HD ASUS O! Play

1-3

Wskaźniki LED
Wyświetlają stan odtwarzacza multimedialnego HD.
Dioda LED
Zasilanie

Status

Opis
Urządzenie jest w trybie czuwania.

Niebieska

Urządzenie jest włączone.

WYŁĄCZONA

Nie znaleziono urządzenia pamięci.

Miganie

Odbieranie danych z urządzenia
pamięci.

WŁĄCZONA

Urządzenie
pamięci

Urządzenie jest wyłączone.

Czerwona

Znaleziono urządzenie pamięci.

Upewnić się, że odbiornik podczerwieni nie jest zasłonięty. W przeciwnym razie
odtwarzacz multimedialny nie będzie mógł odbierać poleceń z pilota.

Panel tylny

4
5
6

1-4

Analogowe wyjście audio (czerwone i białe)
Służy do wkładania wtyczek lewego i prawego kanału audio celem połączenia
z telewizorem lub innym wyposażeniem audio.
Analogowe wyjście video (żółte)
Służy do wkładania kabla komponentowego celem połączenia z telewizorem
lub innym wyposażeniem audio.
Cyfrowy port wyjścia audio (Optyczny S/PDIF)
Gniazdo służy do wkładania kabla optycznego przeznaczonego do połączenia
z zewnętrznym systemem Hi-Fi.
Port HDMI
Gniazdo służy do wkładania kabla HDMI służącego do połączenia z
urządzeniem multimedialnym HDMI.
Port LAN (RJ-45)
Gniazdo służy do wkładania kabla RJ-45 przeznaczonego do łączenia z siecią
lokalną (LAN).
Wejście zasilania prądem stałym (DC-In)
Gniazdo służy do podłączania wtyczki zasilacza.
Pilot zdalnego sterowania
Użyj pilota zdalnego sterowania do włączenia/wyłączenia odtwarzacza
multimediów HD O! Play HD, przeglądania menu i wyboru multimediów do
odtwarzania, przeglądania lub słuchania.

11

Wyświetlacz

12

Odtwarzaj/Pauza

13

Szybkie przewijanie do przodu

Szybkie przewijanie do tyłu

Zatrzymaj

Poprzedni

14

Następny

15

Powrót

Menu główne

Przyciski nawigacji/
przycisk OK

Zwiększenie głośności

7

16

Ustawienia

Zmniejszenie głośności

8

17

Przełącznik Tryb

Napisy

9

18

Zoom

Język

10

19

Powtarzaj

20

Losowe odtwarzanie muzyki

Zasilanie
Włączanie lub wyłączanie odtwarzacza multimediów HD
Szybkie przewijanie do tyłu
Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie
Zatrzymaj
Zatrzymanie odtwarzania
Poprzedni
Powrót do poprzedniego pliku mediów.

1-5

Menu główne
Wyświetlenie menu głównego

Przyciski nawigacji/zatwierdzania (OK)
Naciskać przycisk strzałki w górę lub w dół, aby przeglądać
opcje menu głównych na ekranie głównym.
pozycje w menu niższego rzędu.

Naciskać przycisk strzałki w lewo lub w prawo, aby
przeglądać pasek menu w menu niższego rzędu.
zmniejszyć/zwiększyć wartość liczbową.
Nacisnąć przycisk OK w celu potwierdzenia wyboru.
Poziom głośności w górę
Powoduje zwiększenie poziomu głośności

Poziom głośność w dół
Powoduje zmniejszenie poziomu głośności

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1-6

Napisy
Naciśnij, aby wybrać wymagane napisy oglądanego video
Język
Naciśnij, aby wybrać wymagany język oglądanego video
WYŚWIETLACZ
Przełączanie włączenia/wyłączenia wyświetlacza
PAUZA/ODTWARZAJ
Przełączanie odtwarzania i pauzy
SZYBKIE PRZEWIJANIE DO PRZODU
Naciśnij, aby przewinąć odtwarzanie do przodu
Następny
Przełączenie do następnego klipu video
Powrót
Powrót/przejście do poprzedniego ekranu
USTAWIENIA
Otwarcie menu Ustawienia
TRYB
Umożliwia przełączanie się kolejno między trybami Muzyka, Zdjęcia oraz Filmy
Powiększenie
Powiększenie obrazu
Powtarzaj
Naciśnij, aby powtórzyć odtwarzanie
Losowe odtwarzanie muzyki
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zgrupowanie wszystkich plików
muzycznych na urządzeniu pamięci i następne odtworzenie ich w
kolejności losowej.

Przygotowanie do pracy odtwarzacza
multimedialnego O! Play HD
Podłączanie zasilacza sieciowego

W celu podłączenia zasilacza:
1.
2.
3.

Podłączyć przewód zasilania prądem przemiennym do zasilacza.

Podłączyć wtyczkę zasilacz prądu przemiennego do gniazda prądu stałego z
tyłu odtwarzacza multimedialnego HD.
Podłączyć zasilacz prądu przemiennego do gniazdka.

Podłączanie urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD
W celu podłączania urządzeń do odtwarzacza multimedialnego HD:
W celu podłączenia ekranu do odtwarzacza multimedialnego HD, wykonać
dowolną z poniższych czynności:
o  pomocą kabla HDMI połączyć odtwarzacz multimedialny HD z
Za
telewizorem HDTV lub monitorem HDMI.

Kabel HDMI należy zakupić oddzielnie.
1-7

o  pomocą dołączonego kabla komponentowego wideo AV połączyć
2. 
Podłączyć urządzenie pamięci masowej USB/eSATA takie jak dysk
przenośny lub pamięć USB flash do gniazda USB lub gniazda USB/eSATA
combo z lewej strony odtwarzacza multimedialnego HD.

Można uzyskać również dostęp do plików medialnych ze wspólnego foldera
komputera podłączonego do sieci. Szczegółowe informacje patrz sekcja
Łączenie się z siecią w rozdziale 2.

3.
4.
5.
6.

Do połączenia odtwarzacza multimedialnego HD z systemem audio
skorzystać albo z dołączonego kabla komponentowego AC albo kabla
S/PDIF.

Włożyć wtyczkę kabla zasilania odtwarzacza multimedialnego HD do źródła
zasilania.
Włączyć telewizor HDTV, telewizor zwykły lub monitor HDMI.

W przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora ustawić
go w trybie wideo.
W przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość
wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI.
Sprawdzić w dokumentacji dostarczonej z monitorem HDMI.

1-8

Pierwsze uruchomienie
Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza multimedialnego HD wyświetlany
jest szereg ekranów prowadzący użytkownika przez konfigurację podstawowych
ustawień odtwarzacza multimedialnego HD.
W celu pierwszego uruchomienia:
Włączyć odtwarzacz multimedialny HD oraz telewizor HDTV, telewizor zwykły
lub monitor HDMI.
o  przypadku korzystania z telewizora HDTV lub zwykłego telewizora
W
ustawić go w trybie wideo.

o  przypadku korzystania z monitora HDMI upewnić się, że rozdzielczość
wyświetlania monitora ustawiona jest na HDMI.

Wyświetlony zostanie kreator konfiguracji. W celu zakończenia procesu
konfiguracji postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Do nawigacji na ekranach skorzystać z pilota.

1-9

Rozdział 2
Podłączanie do sieci
Połączenie kablowe
Za pomocą kabla RJ-45 połączyć odtwarzacz multimedialny HD z siecią domową
lub biurową.

ON

ADSL

DC IN

OFF
LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

2. 0

EZSETUP

RESET

Audio Out

Video Out

W celu podłączenia do sieci:
Jeden koniec kabla RJ-45 podłączyć do gniazda sieci LAN z tyłu
odtwarzacza multimedialnego HD, a drugi koniec kabla do gniazda sieci LAN
routera.
Twój multimedialny odtwarzacz HD obsługuje wyłącznie połączenie z
Intranetem.

Podłączyć wszystkie niezbędne urządzenia do odtwarzacza multimedialnego
Szczegółowe informacje patrz sekcja Podłączanie urządzeń do odtwarzacza
multimedialnego HD w rozdziale 1.

2-1

3.

4

Na ekranie głównym, nacisnąć
przycisk strzałki w górę/w dół
/, aby przejść do opcji
Setup (Ustawienia), a następnie
nacisnąć przycisk.
W celu uruchomienia menu
Ustawienia można również
nacisnąć przycisk.

Wybrać opcję Network (Sieć) & gt; Wired LAN Setup (Ustawienia kablowego
połączenia z siecią) i nacisnąć przycisk.

5.????????????????????????????????????????? DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP
Jako rodzaj ustawienia wybrać albo opcję
(automatyczna)) albo FIX IP (MANUAL) (Stały IP (Ręczna)):

o  przypadku wybrania opcji DHCP IP (AUTO) (Dynamiczny IP
IW
(automatyczna)), serwer DHCP automatycznie przypisze adres IP do
odtwarzacza multimedialnego.
o  przypadku wybrania opcji FIX IP (MANUAL) (Stały IP (Ręczna)),
wpisać IP address (Adres IP) i Subnet Mask (Maskę podsieci).
o Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół
wartość liczbową.
o Naciskać przycisk strzałki w lewo/w prawo
pozycji w menu System.

/

, aby zwiększyć/zmniejszyć
/

, aby przejść do innych

o Można skorzystać z domyślnych ustawień stałego adresu IP:

o Adres IP: 192. 168. 2

o Maska podsieci: 255. 255. 0

o Adres IP i maskę podsieci można uzyskać również od dostawcy usług
internetowych (ISP).
o Jeżeli nie można połączyć się z siecią biurową, skontaktować się z
administratorem sieci.

o Jeżeli użytkownik chce korzystać z udostępnianych w sieci plików, należy
upewnić się, czy pliki na komputerze zostały udostępnione w sieci.
Szczegółowe informacje patrz sekcja Udostępnianie plików medialnych w
sieci w tym rozdziale?
.

6.
7.

Po wyświetleniu komunikatu potwierdzenia, wybrać OK, aby zapisać
ustawienia lub CANCEL (ANULUJ), aby odrzucić ustawienia.
Na komputerze można ręcznie skonfigurować ustawienia adresu IP.

Szczegółowe informacje patrz sekcja Konfiguracja klientów sieciowych w
tym rozdziale.
2-2

Konfiguracja klientów sieciowych
Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego
W celu dostępu do odtwarzacza multimediów HD ASUS należy prawidłowo
skonfigurować ustawienia TCP/IP w komputerze.
Należy wykonać wymienione poniżej instrukcje, odnoszące się do zainstalowanego
w komputerze systemu operacyjnego.
Skorzystać z następujących domyślnych ustawień adresu IP:
o

Adres IP: 
192. xxx
xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij
się, że adres IP nie jest wykorzystywany przez inne
urządzenie

o Maska podsieci: 255. 0 (Tak samo jak dla odtwarzacza

multimedialnego HD)

Windows(R) XP OS
Kliknij Start & gt; Control Panel
(Panel sterowania) & gt; Network
Connection (Połączenie
sieciowe). Kliknij prawym
przyciskiem Local Area
lokalne), a następnie wybierz
Properties (Właściwości).

2-3

2.

4.

Wybierz Internet Protocol
(Protokół Internetowy) (TCP/IP),
a następnie kliknij Properties
(Właściwości).
Wybierz Obtain an IP address
automatically (Uzyskaj
adres IP automatycznie),
aby automatycznie przydzielić
ustawienia IP. W przeciwnym
razie, wybierz Use the following
IP address (Użyj następującego
adresu IP): i wprowadź IP
address (Adres IP), Subnet
mask (Maska podsieci).
Po zakończeniu, kliknij OK.

Windows(R) Vista OS
2-4

and Sharing Center (Sieć i
udostępnianie sieci). Kliknij
prawym przyciskiem Local
Area Connection (Połączenie
Version 4(TCP/IPv4), a następnie
????????????
kliknij Properties (Właściwości).

Wybierz Obtain an IP address automatically (Uzyskaj adres IP
automatycznie), aby automatycznie przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym
razie, wybierz Use the following IP address (Użyj następującego adresu
IP): i wprowadź IP address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci).

Udostępnianie plików w sieci
Udostępnianie plików w systemie Windows(R) XP
W celu udostępnienia plików w systemie Windows(R) XP:
Na komputerze wybrać folder zawierający pliki, który ma zostać
udostępniony.
Kliknąć prawym przyciskiem myszy
na wybranym folderze i wybierać
opcję Sharing and Security
(Udostępnianie i zabezpieczenia).

2-5

Zaznaczyć opcję Share this folder
(Udostępnij ten folder).

Jeżeli użytkownik chce ustawić uprawnienia
dla użytkowników w sieci, kliknąć
polecenie Permissions (Uprawnienia).
Po zakończeniu kliknąć przycisk Apply
(Zastosuj).
Na folderze wyświetlona zostanie ikona
rączki
, wskazując że zawartość folderu
jest udostępniana w sieci.

Udostępnianie plików w systemie Windows(R) Vista
W systemie Windows(R) Vista, można udostępnić pliki na jeden z dwóch poniższych
sposobów:

Udostępnianie plików z folderu na swoim komputerze.
Udostępnianie plików z folderu Publiczny.

Udostępnianie plików z folderu na swoim komputerze

W celu udostępnienia plików z folderu na swoim komputerze:
2-6

udostępniony.

Kliknąć prawym przyciskiem myszy na wybranym folderze i wybierać opcję
Share (Udostępnij).

Na ekranie File Sharing (Udostępnianie plików), wybrać z listy rozwijalnej
użytkownika sieci, dla którego mają zostać udostępnione pliki, a następnie
kliknąć przycisk Add (Dodaj).

W celu ustawienia uprawnień dla użytkownika sieci, wybrać dowolny poziom
uprawnień z listy rozwijalnej w opcji Permission Level (Poziom uprawnień):
o 
Czytelnik: Wybrać tą opcję, jeżeli użytkownik ma mieć tylko prawo
odczytu udostępnionych plików. Nie będzie mógł on/ona dodawać,
zmieniać lub usuwać udostępnionych plików.
Współautor: Wybrać tą opcję, aby umożliwić użytkownikowi
przeglądanie i dodawanie udostępnionych plików. Nie będzie mógł
on/ona zmieniać lub usuwać udostępnionych plików.

Współwłaściciel: Wybrać tą opcję, aby umożliwić użytkownikowi
przeglądanie, dodawanie, zmienianie lub usuwanie udostępnionych
plików.
Po zakończeniu kliknąć przycisk Share (Udostępnij).

Udostępnianie plików z folderu Publiczny

Folder Publiczny umożliwia udostępnianie innym osobom korzystającym z
komputera użytkownika lub innym użytkownikom sieci.
W celu udostępnienia plików z folderu Publiczny:
Kliknąć przycisk

& gt; Documents (Dokumenty).

W pozycji menu Favorite Links (Ulubione łącza) w panelu nawigacji,
kliknąć Public (Publiczny). Umieścić pliki lub foldery, które mają zostać
udostępnione w dowolnym podfolderze folderu Publiczny.
Ograniczenie dostępu do plików lub folderów w folderze Publiczny, patrz
kolejne sekcje.

W celu ograniczenia dostępu użytkowników do plików z folderu Publiczny:
W celu ograniczenia dostępu do folderu Publiczny tylko do osób posiadających
konto i hasło na komputerze użytkownika można włączyć funkcję udostępniania
chronionego hasłem.
Kliknąć przycisk
& gt; Control Panel (Panel sterowania) & gt; Network and
Internet (Sieć i Internet) & gt; Network and Sharing Center (Centrum sieci i
udostępniania), aby uruchomić Centrum sieci i udostępniania.
Na liście rozwijalnej Password protected sharing (Udostępnianie
chronione hasłem), wybrać opcję Turn on password protected sharing
(Włącz udostępnianie chronione hasłem).
Po zakończeniu kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

W celu ustawienia poziomu dostępu użytkowników do folderu Publiczny:
Na liście rozwijalnej Public folder sharing (Udostępnianie folderu
publicznego), wybrać jedną z trzech poniższych opcji:

Włącz udostępnianie, aby dowolna osoba z dostępem do sieci
mogła otwierać pliki
mogła otwierać, zmieniać i tworzyć pliki

Wyłącz udostępnianie (osoby zalogowane do tego komputera wiąż
będą mogły uzyskać dostęp do tego folderu)
2-7

Rozdział 3

Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O! Play HD
Ekran główny

Ekran główny udostępnia poniższe główne opcje: Movies (Filmy), Music
(Muzyka), Photos (Zdjęcia), Setup (Ustawienia) i File Copy (Kopiowanie
plików).

Konfiguracja ustawień systemu

Menu System umożliwia konfigurację języka menu, kodowania tekstu, aktualizacji
systemu oraz czasu systemowego, włączenie/wyłączenie funkcji wygaszacza
ekranu oraz odtworzenie ustawień domyślnych odtwarzacza multimedialnego HD.
W celu skonfigurowania ustawień
systemu:
/, aby przejść do opcji Setup
(Ustawienia). Nacisnąć przycisk
.

Ustawienia można również nacisnąć
przycisk.

3-1

2.
Nacisnąć prawy przycisk, aby
przejść do zakładki System, a
następnie nacisnąć przycisk.
Naciskać przycisk strzałki w
górę/w dół
/, aby przejść i
wybrać funkcję, która ma zostać
skonfigurowana.

Naciskać przycisk strzałki w górę/w dół
wartość liczbową.

/

, aby zwiększyć/zmniejszyć

Nacisnąć przycisk, aby zapisać ustawienia lub nacisnąć przycisk
wyjść z trybu ustawień.

, aby

Odtwarzanie pliku wideo
Przyciski sterowania video pilota zdalnego sterowania
Button
Function
Naciśnij, aby wyświetlić źródło pliku video, nazwę pliku, format i
dotychczasowy czas odtwarzania
Przejście z powrotem do poprzedniego ekranu.
Nacisnąć przycisk, aby przełączyć między odtwarzaniem i pauzą.
Nacisnąć przycisk, aby cofnąć. Naciśnij ten przycisk powtarzająco, aby
zmienić szybkość przewijania na x1, 5, x2, x4, x8, x16, x32 lub na szybkość
normalną (x1)
Nacisnąć przycisk, aby przewinąć do przodu. Naciśnij ten przycisk
powtarzająco, aby zmienić szybkość przewijania na x1, 5, x2, x4, x8, x16,
x32 lub na szybkość normalną (x1)
Zatrzymaj odtwarzanie
Zmień tryb powtarzania
Powiększ ekran i użyj przycisków nawigacji w celu przejścia do określonego
obszaru powiększonego ekranu
Przejdź do poprzedniego pliku video
Przejdź do następnego pliku video
Nacisnąć przycisk, aby uruchomić menu Ustawienia.

3-2

Rozdział 3:Korzystanie z odtwarzacza multimedialnego O! Play HDr

Odtwarzanie pliku wideo
W celu odtworzenia pliku wideo:
Movies (Filmy).

Naciskając przyciski strzałki w górę/w dół
/, wybrać źródło pliku wideo,
a następnie nacisnąć przycisk. Zlokalizować plik wideo, który ma zostać
odtworzony.
Przed uzyskaniem dostępu do pliku mediów za pośrednictwem sieci, upewnić
się, że folder zawierający plik został udostępniony. Szczegółowe informacje
patrz sekcja Udostępnianie plików w sieci w rozdziale 2.

Nacisnąć dwukrotnie przycisk
lub, aby odtworzyć wideo.

3-3

Konfiguracja ustawień napisów
Przycisk Napisy
umożliwia konfigurowanie ustawień napisów takich, jak
wielkość czcionki i jej kolor.
W celu skonfigurowania ustawień wideo:
Na ekranie głównym, nacisnąć przycisk strzałki w górę/w dół
/, aby
przejść do opcji Movies (Filmy), a następnie nacisnąć przycisk.

Znaleźć i odtworzyć wybrany plik wideo, a następnie nacisnąć przycisk

Za pomocą przycisków nawigacji przejść do i wykonać zmiany w
ustawieniach napisów.

.

Konfiguracja ustawień wideo
Menu Wideo umożliwia skonfigurowanie kilku ustawień wideo takich jak,
współczynnik kształtu, jasność, kontrast, redukcja szumów, system telewizji,
1080P 24HZ, wznowienie odtwarzania i podgląd filmu.
wideo:
przycisk.
przejść do zakładki Video (Wideo),
a następnie nacisnąć przycisk.
Naciskać przycisk strzałki w górę/w
dół
/, aby przejść do funkcji,
która ma zostać skonfigurowana.
Nacisnąć przycisk
w celu
potwierdzenia wyboru.

3-4

ustawienia.

lub nacisnąć przycisk

/

, aby zwiększyć/zmniejszyć

, aby anulować wykonane

Odtwarzanie muzyki
Przyciski sterowania muzyką pilota zdalnego sterowania
dotychczasowy czas odtwarzania.
Przejście z powrotem do poprzedniego ekranu
Zatrzymaj odtwarzanie.
Przejdź do poprzedniego pliku z muzyką.
Przejdź do następnego pliku z muzyką.
Odtwarzanie pliku muzycznego
W celu odtworzenia pliku muzycznego:
/
, aby przejść do opcji Music
(Muzyka). Nacisnąć przycisk.

3-5

/, wybrać źródło pliku
muzycznego, a następnie nacisnąć przycisk. Zlokalizować plik muzyczny,
który ma zostać odtworzony.
patrz sekcja Udostępnianie plików medialnych w sieci w rozdziale 2.

lub, aby odtworzyć plik
muzyczny.

Konfiguracja ustawień audio
Menu Audio umożliwia konfigurowanie ustawień audio takich jak Night Mode
(Tryb nocny) i Digital Output (Wyjście cyfrowe).
W celu skonfigurowania ustawień audio:
3-6

przejść do opcji Setup (Ustawienia), a następnie nacisnąć przycisk.

W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć przycisk
.
Wybrać zakładkę Audio, a następnie wybrać funkcję, która ma zostać
Jeżeli użytkownik chce skonfigurować Digital Output (Wyjście cyfrowe),
powinien zapoznać się z poniższymi opisami opcji:

HDMI LPCM (Domyślna): Wybrać tą opcję w przypadku podłączania
telewizora do gniazda HDMI odtwarzacza multimedialnego.

HDMI RAW: Wybrać tą opcję w przypadku wielokanałowego odbiornika
audio. Dane RAW audio zostaną wysłane do wielokanałowego
odbiornika HDMI w celu odkodowania.
SPDIF LPCM: Wybrać tą opcję w przypadku odbiornika audio S/PDIF.

SPDIF RAW: Wybrać tą opcję w przypadku wielokanałowego odbiornika
audio S/PDIF. Dane RAW audio zostaną wysłane do wielokanałowego
odbiornika S/PDIF w celu odkodowania.

Podgląd zdjęć
W celu przejrzenia zdjęć:
Photos (Zdjęcia), a następnie
/, wybrać źródło zdjęć, a
następnie nacisnąć przycisk. Zlokalizować plik zdjęcia, który ma zostać
pokazany.

Nacisnąć przycisk, aby
przejrzeć zdjęcia. Nacisnąć
przycisk, aby obejrzeć zdjęcia w
trybie pokazu slajdów.

3-7

Widok zdjęć w trybie pokazu slajdów
W celu przeglądania zdjęć w trybie pokazu slajdów:
Kiedy wybrane zdjęcie wyświetlane jest na pełnym ekranie, nacisnąć przycisk
na pilocie, aby uruchomić pokaz slajdów. Zdjęcia z tego samego folderu
źródłowego będą wyświetlane w kolejności.
Nacisnąć przycisk, aby wstrzymać pokaz slajdów. Naciśnij przycisk
, aby powrócić do folderu źródłowego.

lub

Odstęp pokazu slajdów i efekt przejścia można zdefiniować z menu Setup
(Ustawienia) & gt; Photo (Zdjęcia).?

Ustawianie tła muzycznego dla pokazu slajdów
W celu ustawienia tła muzycznego dla pokazu slajdów
Przed obejrzeniem zdjęć, przejść do opcji Music (Muzyka) i najpierw
odtworzyć plik muzyczny.

Nacisnąć przycisk, aby powrócić do ekranu głównego, a następnie przejść
do menu Photo (Zdjęcia), aby rozpocząć pokaz slajdów. Pokaz slajdów
odbywa się z tłem muzycznym.
zamiast przycisku
podczas odtwarzania plików
muzycznych. W przeciwnym razie muzyka tła nie będzie odtwarzana.

Konfiguracja ustawień pokazu slajdów
Menu Zdjęcia umożliwia konfigurowanie ustawień pokazu slajdów takich jak Slide
Show Interval (Odstęp pokazu slajdów) i Transition Effect (Efekt przejścia).

3-8

W celu skonfigurowania ustawień pokazu slajdów:
(Ustawienia).
Wybrać zakładkę Photo (Zdjęcia), a następnie wybrać funkcje, które mają
zostać skonfigurowane.
Efekt przejścia

Odstęp pokazu slajdów


Wybrać efekt wyświetlany
między slajdami w pokazie.
Można wybrać efekt
przejścia z następujących
opcji: Wyłączony, Płynne
przechodzenie, Z lewej
na prawą, Z góry do
dołu, Wodospad, Wąż,
Rozpuszczanie, Paski w lewo
i w dół oraz Losowy wybór
wszystkich efektów.

Umożliwia ustawienie odstępu
czasowego między zdjęciami
w pokazie slajdów od dwóch
sekund (domyślny) do dwóch
minut.

3-9

Kopiowanie plików

W celu skopiowania plików:
przejść do opcji File Copy (Kopiowanie pliku), a następnie nacisnąć
przycisk. W celu uruchomienia menu Ustawienia można również nacisnąć
Wybrać Source (Źródło), następnie nacisnąć przycisk

.

Wybrać Destination (Miejsce docelowe), następnie nacisnąć przycisk

. W katalogu źródłowym zlokalizować plik, który ma zostać skopiowany w inne
miejsce, a następnie nacisnąć przycisk. Obok wybranego pliku pojawi sie
czerwony znak zaznaczenia.
3-10

Nacisnąć przycisk, aby przejść do katalogu docelowego. Wybrać nową
lokalizację dla wybranego pliku.
Nacisnąć przycisk

, aby potwierdzić kopiowanie pliku.

Rozdział 4

Instrukcja rozwiązywania problemów
Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia proste rozwiązania niektórych
popularnych problemów, które mogą wystąpić w czasie instalacji i/lub uzywania
odtwarzacza multimediów ASUS O! Play HD. Problemy te wymagają wykonania
prostych procedur, które użytkownik może przeprowadzić samodzielnie. W przypadku
napotkania problemów nie wspomnianych w tej części należy skontaktować się z
pomocą techniczną ASUS.?

Odtwarzacz multimediów nie działa. Problem może dotyczyć
adaptera zasilania odtwarzacza multimediów
Sprawdź, czy adapter zasilania odtwarzacza multimediów uruchomił funkcję
zabezpieczenia przed przeciążeniem - automatyczne wyłączenie przy
przeciążeniu, takim jak Nadmierny prąd, Nadmierne napięcie i Nadmierna
temperatura w celu zabezpieczenia adaptera zasilania przed uszkodzeniem
spowodowanym przeciążeniem.
Odłącz adapter zasilania odtwarzacza multimediów i zaczekaj kilka minut,
przed ponownym podłączeniem adaptera zasilania do gniazda zasilania.
Włącz ponownie odtwarzacza multimediów.
Jeśli problem nadal pozostaje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Ekran telewizora jest pusty i wyłączona jest dioda LED zasilania
odtwarzacza multimediów.
Upewnij się, że telewizor jest włączony.

Upewnij się, że wtyczka adaptera zasilania odtwarzacza multimediów jest
pewnie podłączona do złącza na panelu tylnym odtwarzacza i do gniazda
zasilania.

Upewnij się, że działa adapter odtwarzacza multimediów i gniazdo zasilania.

Po pierwszym włączeniu odtwarzacza nie wyświetla się Setup Wizard
(Kreator ustawień). Ekran telewizora jest pusty i włączona jest dioda
LED zasilania odtwarzacza multimediów.
Upewnij się, że telewizor jest przełączony na odpowiednie źródło video (AV
IN [Wejście AV] lub HDMI). Do zmiany źródeł video może być konieczne
użycie pilota zdalnego sterowania telewizora.

Upewnij się, że kabel AV/HDMI jest prawidłowo podłączony do odpowiednich
złączy telewizora i odtwarzacza multimediów.

Wyłącz odtwarzacz multimediów i zaczekaj kilka minut, przed ponownym
włączeniem lub naciśnięciem przycisku reset w lewym panelu.

4-1

Ekran telewizora miga i jest niewyraźny.
złączy telewizora i odtwarzacza multimediów.
Upewnij się, że włączone jest światło diody LED zasilania odtwarzacza
multimediów.

Upewnij się, że ustawienie systemu TV odpowiada systemowi używanemu w
danym kraju.
Upewnij się, że wybrana została prawidłowa rozdzielczość video.

Nie można znaleźć żadnych plików audio, video lub plików z
obrazami.
Upewnij się, że jest włączony Media Center, serwer multimediów lub
komputer użytkownika oraz, że urządzenie nie znajduje się w trybie
wstrzymania.

Jeśli używana jest sieć przewodowa, sprawdź, czy kabel Ethernet jest
prawidłowo podłączony do odtwarzacza multimediów i do przełącznika sieci,
huba lub routera. Sprawdź, czy są włączone przełącznik, hub lub router.
Sprawdź, czy serwer multimediów wykorzystuje wpółdzielony odtwarzacz
multimediów, jako klient oraz, że współdzielone są także pliki.

Jeśli używane są statyczne adresy IP sprawdź, czy adres IP znajduje się w
tym samym zakresie co inne adresy w sieci. Sprawdź, czy adres nie jest już
używany przez inny komputer PC lub urządzenie.
Upewnij się, że współdzielone pliki wykorzystują obsługiwany format plików.

Nie które pliki nie mogą być odtwarzane w odtwarzaczu multimediów.
Odtwarzacz multimediów może nie obsługiwać formatu video lub audio
stosowanego w pliku.

Po wybraniu tej opcji odtwarzany jest tylko jeden plik video/muzyki/
zdjęcia. Jak można odtworzyć całą listę?

Po wybraniu do odtwarzania video/muzyki/zdjęcia, naciśnięcie przycisku OK
button na pilocie zdalnego sterowania powoduje odtworzenie wybranego pliku, a
naciśnięcie przycisku ODTWARZAJ/PAUZA powodje odtworzenie całej listy plików.

Nie świecą diody LED portu Ethernet i nie działa moje połączenie
przewodowe. Jaka jest przyczyna?
4-2

Upewnij się, że wtyczka kabla LAN jest pewnie podłączona do portu Ethernet
na panelu tylnym odtwarzacza multimediów.
Spróbuj wymienić kabel LAN.

Rozdział 4: Instrukcja rozwiązywania problemów Instrukcja rozwiązywania problemów

Audio

Brak dźwięku.
Upewnij się, że nie jest wyciszona głośność modułu rozrywki.

Jeśli oglądane jest video, które obsługuje wiele kanałów audio, naciśnij
powtarzająco przycisk Opcje audio, aż wyświetlony zostanie wymagany
kanał audio.

Przejdź do ekranu Ustawienia & gt; System i upewnij się, że włączone zostało
prawidłowe ustawienie wyjścia cyfrowego. Jeśli używanych jest wiele
wzmacniaczy audio należy włączyć ustawienie RAW.

Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania plików z muzyką.
Upewnij się, że kable audio są prawidłowo podłączone.

Jeśli kable audio są podłączone do urządzenia stereo należy upewnić się,
że urządzenie stereo jest włączone oraz, że wybrane zostało prawidłowe
wejście stereo. Jeśli nie można wybrać prawidłowego źródła audio, sprawdź
instrukcje dostarczone z urządzeniem stereo.

Jeśli kable audio są podłączone do telewizora w celu odtwarzania plików z
muzyką należy włączyć telewizor.

Kilka plików z muzyką nie pojawia się.

Odtwarzacz multimediów obsługuje większość popularnych formatów plików.
Jednakże, wykorzystywanych jest prawie nieskończenie wiele szybkości
przesyłania i częstotliwości próbkowania. Jeśli plik nie wyświetla się na ekranie,
najprawdopodobniej wykorzystuje nieobsługiwaną szybkość przesyłania lub
częstotliwość próbkowania. Należy używać wyłącznie pliki o obsługiwanych
formatach, szybkościach przesyłania i częstotliwościach próbkowania.

Urządzenie pamięci masowej USB

Dlaczego urządzenie pamięci masowej USB nie jest rozpoznawane
przez Media Player?

Urządzenie pamięci masowej USB może nie być wykrywane ze względu na
problemy ze sterownikiem sprzętowym, przewodem zasilającym, okablowaniem,
dłuższym czasem odpowiedzi systemu, itp. Spróbuj ponownie podłączyć
urządzenie pamięci masowej i przewód zasilający do odtwarzacza multimediów.

Pilot zdalnego sterowania

Nie działa pilot zdalnego sterowania odtwarzacza multimediów.
Należy upewnić się, że baterie są prawidłowo zainstalowane.

Upewnij się, że nie jest zablokowana przestrzeń pomiędzy pilotem zdalnego
sterowania a odtwarzaczem multimediów.

Mogły zostać rozładowane baterie. Wymień baterie na nowe.

4-3

Aktualizacja firmware

Jaką mam wersję firmware? Jak zaktualizować firmware?
Na ekranie początkowym naciśnij przycisk Stop, a następnie Play/Pause, aby
wyświetlić informacje o wersji oprogramowania (np. wersja systemu: 01. 01).

Przed rozpoczęciem procesu uaktualniania oprogramowania sprawdź,
jaka jest jego aktualna wersja. Jeżeli w użyciu jest najnowsza wersja
oprogramowania, nie ma konieczności uaktualniania oprogramowania.
Przejdź do Ustawienia & gt; System & gt; Aktualizuj system w celu
przeprowadzenia procesu aktualizacji firmware.

Jeśli nadal nie można zaktualizować firmware, zresetuj system i wykonaj
ponownie proces aktualizacji.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, odwiedź stronę internetową
pomocy technicznej http://suuport. com.

Usterka obsługi/działania
Wystąpiła usterka obsługi/funkcji odtwarzacza multimedialnego HD.

Odłączyć zasilacz padu przemiennego od źródła zasilania i podłączyć go po chwili
ponownie. Jeżeli problem występuje nadal, skontaktować się z pomocą techniczną
ASUS.

4-4

Dodatek
Adnotacje
REACH
Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
substances in our products at ASUS REACH website at http://green. com/
english/REACH. htm.

Federal Communications Commission Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:
This device may not cause harmful interference.

This device must accept any interference including interference that may
cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user's authority to operate this
equipment.

A-1

Canadian Department of Communications Statement
This digital device does not exceed the Class B limits for radio noise emissions
from digital device set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian
Department of Communications.
This class B digital device complies with Canadian ICES-003.

GNU General Public License
Licensing information
This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License
for the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL
with every CD shipped with our product. All future firmware updates will also
be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to
share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
Free Software Foundation's software and to any other program whose authors
commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
by the GNU Library General Public License instead. ) You can apply it to your
programs, too.

A-2

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Terms & conditions for copying, distribution, & modification
0.

This License applies to any program or other work which contains a notice
placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms
of this General Public License. The "Program", below, refers to any such
program or work, and a "work based on the Program" means either the
Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term "modification". ) Each licensee is addressed as
"you".

A-3

Activities other than copying, distribution and modification are not covered
by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made
by running the Program). Whether that is true depends on what the Program
does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code
as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License
and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the
Program a copy of this License along with the Program.

A-4

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print
an announcement. )

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves,
then this License, and its terms, do not apply to those sections when you
distribute them as separate works. But when you distribute the same sections
as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution
of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part
regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.
You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1
and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give
any third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above. )

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means
all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the executable. However, as a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the
object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.

A-5

5.

8.

A-6

You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program
(or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this
License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to
copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by
third parties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions
of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent obligations, then as
a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a
patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by
all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from
distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many
people have made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to
distribute software through any other system and a licensee cannot impose
that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is
permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions
of the General Public License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and "any
later version", you have the option of following the terms and conditions
either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this
License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
11

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

A-7

Informacje kontaktowe producenta
ASUSTeK COMPUTER INC.
Adres firmy
Telephone
Ogólna (faks)
E-mail
Adres sieci web

Pomoc techniczna

Ogólna (tel)
Pomoc online

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447
+886-2-2890-7798
info@asus. tw
www. tw
+86-21-38429911
support. com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
+1-510-739-3777
+1-510-608-4555
usa. com
+1-812-282-2787
+1-812-284-0883
ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
Adres sieci web
Kontakt online

Telefon Komponenty
Telefon System/Notebook
/Eee/LCD
A-8

Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-959911
www. de
www. de/sales
+49-1805-010923
+49-1805-010920
+49-2102-9599-11
Dodatek

Zobacz galerię

Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100) instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT - 100)? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT - 100)poniżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100)


.

Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100)
Recenzje i specyfikacje

Więcej tutaj

Ocena użytkowników Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100): 

Opinie  Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100): 

Cena Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100): 14686, 20zł

Rm Gastro Zmywarka Do Naczyń Iszkła (NT – 100) Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

[Celkem: 0 Průměrně: 0]

cena, instrukcja, Opinie, specyfikacja

O nas

eInstrukcja. pl – baza interaktywnych podręczników użytkownika, instrukcji oraz podręczników obsługi w języku polskim. Każdego dnia można tu znaleźć mnóstwo nowych instrukcji obsługi do wszelkich rodzajów produktów. Nie znalazłeś tu potrzebnej instrukcji czy podręcznika? Za pomocą naszego poniższego szybkiego formularza zamówienia można jakąkolwiek instrukcję obsługi w łatwy sposób zamówić, a my wyślemy ją wprost do Twojej skrzynki mailowej.

Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw Rm

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw Rm

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika Instrukcja obsługi Asus Cuw Rm