Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6

Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6 to kompletne i praktyczne wytyczne dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Zawiera dokładne informacje na temat instalacji, konfiguracji i wszystkich funkcji, które są dostępne w tym modelu. Zawiera również podstawowe informacje na temat bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczące użytkowania urządzenia. Podręcznik ten zawiera wszystkie niezbędne informacje, które pozwalają użytkownikom korzystać z urządzenia w sposób najbardziej efektywny i bezpieczny.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWT1011. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWT1011 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWT1011

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWT1011 (2534 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT1011

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] PRALKA AUTOMATYCZNA AUTOMATICKÁ PRAÈKAINSTRUKCJA OBS£UGI NÁVOD K POUZITÍEWT 1011 EWT 811PL146 5408 01 - 10/03CZSPIS TREOECIDLA U¯YTKOWNIKA......................................... 3 Wskazówki bezpieczeñstwa............................. 3 Obs³uga....................................................... 3 Wskazówki dotycz¹ce ochrony przed zamarzniêciem............................................. 3 Usuniêcie opakowania i zu¿ytego urz¹dzenia. 3 Ochrona oerodowiska naturalnego.................. 3 Opis pralki....................................................... 4 Pojemnik na oerodki pior¹ce............................ 4 Panel steruj¹cy.............................................. 4 Kolejnooeæ czynnooeci....................................... 5 W³o¿enie bielizny.......................................... 5 Dozowanie detergentu.................................. 5 Wybór programu prania................................. 5 Wybór dodatkowych funkcji........................... 5 Funkcja Start opóYniony................................ 5 Funkcja Krótki program................................. 5 Funkcja Dodatkowe p³ukanie......................... 5 Funkcja Wirowanie........................................ 6 Uruchomienie programu............................... 6 Czynnooeci w czasie trwania programu prania.. 6 Dok³adanie bielizny........................................ 6 Zmiana trwaj¹cego programu prania.............. 6 Kasowanie programu prania.......................... 6 Zakoñczenie programu prania....................... 6 Tabela programów.......................................... 7 Wskazówki dotycz¹ce prania......................... 8 Sortowanie i przygotowanie bielizny................ 8 Maksymalny ³adunek bielizny zale¿y od rodzaju tkaniny......................................................... 8 Detergent pior¹cy i dodatkowe preparaty...... 8 Miêdzynarodowe symbole konserwacji odzie¿y9 Konserwacja i czyszczenie............................ 10 Co zrobiæ, gdy............................................... 12 Serwis............................................................ [... ] Obróciæ pokrêt³o programatora do po³o¿enia,, Off/ Wy³¹czony". Wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka i zakrêciæ zawór wodny. Uwaga: zalecamy pozostawienie otwartej pokrywy i bêbna pralki po zakoñczeniu programu, aby przewietrzyæ bêben.*w zale¿nooeci od modelu64. TABELA PROGRAMÓWPoni¿ej przedstawiono kilka najczêoeciej u¿ywanych ustawieñ.(Dane maj¹ charakter jedynie orientacyjny. Mog¹ przybieraæ nieco inne wartooeci, w zale¿nooeci od warunków eksploatacji. )Program Rodzaj bieliznyCiê¿ar bieliznyMo¿liwe funkcjeTemperatura °Cwody (w litrach)Orientacyjne zu¿ycieenergii (kWh) Czas trwaniaBAWE£NA Bia³e lub kolorowe tkaniny bawe³niane, np. SYNTETYKI Tkaniny syntetyczne, bielizna, tkaniny kolorowe, koszule nie wymagaj¹ce prasowania, bluzy. PRANIE RÊCZNE Bardzo delikatne tkaniny do prania rêcznego. WE£NA Tkaniny we³niane, które mo¿na praæ w pralce automatyczne, oznaczone jako,, czysta ¿ywa we³na, mo¿na praæ mechanicznie, nie kurczy siê". FLASH 30 Do odoewie¿enia odzie¿y, z wyj¹tkiem tkanin we³nianych. Proszki do prania mo¿na stosowaæ w normalny sposób; p³ynne detergenty w odpowiedniej proporcji nale¿y wlaæ bezpooerednio do bêbna lub komory w pojemniku na oerodki pior¹ce tu¿ przed rozpoczêciem programu. OErodki pior¹ce w tabletkach nale¿y w³o¿yæ do komory prania zasadniczego w pojemniku na oerodki pior¹ce Ilooeæ oerodków pior¹cych uzale¿niona jest od rozmiaru wsadu bielizny, stopnia twardooeci wody oraz poziomu zabrudzenia odzie¿y. Je¿eli woda jest miêkka nale¿y zmniejszyæ porcjê detergentu. Zwiêkszaæ stopniowo ilooeæ detergentu w miarê wzrostu poziomu twardooeci wody, zabrudzenia i zaplamienia odzie¿y. Informacjê na temat stopnia twardooeci wody mo¿na uzyskaæ w lokalnym zak³adzie wodoci¹gowym.5. 2. Maksymalny ³adunek bielizny zale¿y od rodzaju tkaninyIlooeæ bielizny wk³adanej do bêbna pralki nie mo¿e przekraczaæ wartooeci podanej na tabliczce znamionowej urz¹dzenia (w kg). Pojemnooeæ bêbna jest uzale¿niona od rodzaju tkaniny, która ma byæ uprana. Odzie¿ bardzo brudn¹ lub ³atwo absorbuj¹c¹ wodê nale¿y praæ w mniejszych ilooeciach. Nie wszystkie tkaniny maj¹ jednakow¹ objêtooeæ i zdolnooeæ absorbowania wody. Dlatego bêben nale¿y nape³niaæ bior¹c pod uwagê rodzaj bielizny: · ca³kowicie, ale nie prze³adowywaæ w przypadku bawe³ny, lnu i tkanin mieszanych; · do po³owy w przypadku uszlachetnianej bawe³ny i tkanin syntetycznych; · do jednej trzeciej dla tkanin delikatnych (firanki, we³na itp. ). W przypadku tkanin mieszanych nale¿y wype³niæ bêben tak, jak dla najdelikatniejszej odzie¿y.85. 4. Miêdzynarodowe symbole konserwacji odzie¿yPranie zasadniczeMaks. temp. prania 30°C Praæ rêcznie Nie praæPranie delikatneChlorowanieWybielanie w zimnej wodzieNie wybielaæPrasowaæPrasowaæ w temperaturze maksymalnej 200°CPrasowaæ w temperaturze maksymalnej 150°CPrasowaæ w temperaturze maksymalnej 110°CNie prasowaæCzyoeciæ chemicznieCzyszczenie zwyk³eCzyoeciæ nadchloranem, petrolem, czystym alkoholem R 111 & R 113Czyoeciæ petrolem, czystym alkoholem i R 113Nie czyoeciæ chemiczniew wysokiej temperaturze w niskiej temperaturzeSuszyæSuszyæ na p³askoSuszyæ na sznurzeSuszyæ przypiête klipsamiSuszyæ w suszarce bêbnowejNie suszyæ w suszarce bêbnowej96. ] Boczne podk³adki dystansuj¹ce w³o¿yæ na miejsce.3. Pochyliæ pralkê tak, aby wspiera³a siê na jednym rogu. Wyj¹æ zabezpieczenie pod silnikiem i postawiæ pralkê. Pralkê nale¿y ustawiæ na równym i twardym pod³o¿u, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWT1011

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWT1011.

Szukasz specyfikacji technicznych lub informacji serwisowych? Chcesz poznać wskazówki dotyczące obsługi i serwisowania Twojego Chevroleta? Wszystkie informacje na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi samochodu.

Aby otworzyć instrukcję w formacie PDF, należy użyć programu Adobe Acrobat Reader.

Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pilota i instrukcja obsługi Electrolux E3051 6