Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series zapewnia Ci informacje potrzebne do prawidłowej instalacji, konfiguracji i użytkowania monitora. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo podłączony i używany. Instrukcja oferuje wskazówki dotyczące optymalizacji obrazu, a także używania monitora w trybie oszczędzania energii. Zalecamy przestrzeganie wszystkich instrukcji i wskazówek dotyczących pielęgnacji, aby zapewnić długotrwałe bezpieczeństwo i zadowalające użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series

Zobacz poniższy poradnik dla Asus Designo MX27UC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Seria MX27UMonitor LCDInstrukcjaużytkownika

Strona: 2

iiCopyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.Żadnej części tego podręcznika, łącznie z opisanymi w nim produktami i oprogramowaniem, niemożna powielać, rozpowszechniać, przetwarzać, przechowywać w systemach pobierania danych anitłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, za wyjątkiem dokumentacjiprzechowywanej przez nabywcę w ramach kopii zapasowej, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia firmyASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”).Gwarancja na produkt, ani serwis gwarancyjny nie zostaną przedłużone, jeśli: (1) produkt zostałnaprawiony, zmodyfikowany lub zmieniony, chyba że będą to naprawy, modyfikacje lub zmiany z pisemnąautoryzacją firmy ASUS; albo (2) zostanie zamazany lub usunięty numer seryjny produktu.FIRMA ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE „JAKI JEST”, BEZ UDZIELANIAJAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, WŁĄCZNIE ALE NIETYLKO Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI ALBO WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJLUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA ASUS, JEJDYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY ANI PRZEDSTAWICIELE, NIE BĘDĄ PONOSIĆODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUBWYNIKOWE SZKODY (ŁĄCZNIE ZE SZKODAMI WYNIKAJĄCYMI Z UTRATY ZYSKÓW LUBTRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DANYCH LUB ICHUTRATY, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, ITP. ), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS ZOSTAŁAUPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEKDEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W TYM PODRĘCZNIKU LUB W PRODUKCIE.DANE TECHNICZNE I INFORMACJE ZAWARTE W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE DOINFORMACJI I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ POWIADOMIENIA,DLATEGO TEŻ NIE NALEŻY ICH ROZUMIEĆ, JAKO ZOBOWIĄZANIA FIRMY ASUS. FIRMA ASUSNIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI,KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, ŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI IOPROGRAMOWANIEM.Nazwy produktów i firm zamieszczone w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymiznakami towarowymi odpowiednich firm lub nazwami chronionymi prawem autorskim i są używanewyłącznie do identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez zamiaru naruszenia ich praw.Wydanie pierwszeWrzesień 2016 r.

Strona: 3

iiiSpis treściNotices.......................................................................................................... ivInformacje dotyczące bezpieczeństwa....................................................... vKonserwacja i czyszczenie......................................................................... viUsługa odbioru zużytego sprzętu............................................................. vii1. 1 Witamy!.......................................................................................... 1-11. 2 Zawartość opakowania................................................................. 3 Montaż podstawy monitora.......................................................... 1-21. 4 Podłączanie kabli.......................................................................... 1-31. 4. 1 Tył monitora LCD............................................................. 5 Wprowadzenie do monitora......................................................... 1-41. 5. 1 Korzystanie z przycisków sterowania.............................. 2 Funkcja QuickFit............................................................. 1-62. 1 Odłączanie podstawy.................................................................... 2-12. 2 Regulacja monitora....................................................................... 2-23. 1 Menu OSD (menu ekranowe)....................................................... 3-13. 1. 1 Zmiana konfiguracji.......................................................... 2 Wprowadzenie do funkcji menu OSD.............................. 3-23. 2 Dane techniczne.......................................................................... 3-133. 3 Rozwiązywanie problemów (często zadawane pytania).......... 3-143. 4 Lista obsługiwanych ustawień taktowania............................... 3-15

Strona: 4

vInformacje dotyczące bezpieczeństwa• Przed rozpoczęciem konfigurowania monitora, należy przeczytać uważniecałą dostarczoną w opakowaniu dokumentację.• Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie należy nigdy wystawiaćmonitora na działanie deszczu ani wilgoci.• Nie należy nigdy otwierać obudowy monitora. Wewnątrz monitora znajdująsię elementy pod niebezpiecznym wysokim napięciem, które możespowodować poważne obrażenia ciała.• Jeśli zasilacz zostanie uszkodzony, nie wolno naprawiać go samodzielnie.Należy skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub zesprzedawcą.• Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy sprawdzić, czywszystkie kable zostały prawidłowo podłączone i czy przewód zasilającynie jest uszkodzony. W razie wykrycia uszkodzenia należy niezwłocznieskontaktować się z dostawcą.• Szczelinyorazotworyztyłuinagórzeobudowysłużądowentylacji. Niewolnoich blokować. Bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji nie należy nigdystawiać urządzenia obok grzejników lub innych źródeł ciepła ani nad nimi.• Monitor może być zasilany wyłącznie ze źródła zasilania wskazanegona etykiecie. W razie braku pewności co do rodzaju zasilania w instalacjidomowej, należy skontaktować się z dostawcą lub lokalnym zakłademenergetycznym.• Należy używać odpowiedniej wtyczki zasilającej, zgodnej z lokalnymstandardem zasilania.• Nie wolno przeciążać listew zasilających ani przedłużaczy. Przeciążeniemoże być przyczyną pożaru lub porażenia prądem.• Należy unikać kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie wolno stawiaćmonitora w miejscach, w których mógłby zostać zamoczony. Monitor należyustawić na stabilnej powierzchni.• Urządzenie należy odłączyć od zasilania w przypadku burzy lub gdynie będzie używane przez dłuższy czas. Zabezpieczy to monitor przeduszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.• Nie należy nigdy wkładać do obudowy monitora przedmiotów, a także nienależy dopuszczać do przedostania się do środka jakichkolwiek płynów.• Aby zapewnić odpowiednie działanie monitora, należy używać gowyłącznie z komputerami z certyfikatem UL, wyposażonymi w odpowiednioskonfigurowane gniazda o parametrach prądu zmiennego 100 - 240 V.• Gniazdo elektryczne powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i byćłatwo dostępne.• W razie wystąpienia problemów technicznych z monitorem należyskontaktowaćsięzwykwalifikowanymtechnikiemserwisulubzesprzedawcą.• Urządzenie to może zawierać substancje chemiczne, które w stanieKalifornia są określane, jako substancje powodujące raka, wady wrodzonelub zaburzenia płodności. Po zakończeniu używania należy umyć ręce.

Strona: 5

viKonserwacja i czyszczenie• Przed podniesieniem lub zmianą położenia monitora zaleca się odłączeniekabli i przewodu zasilającego. W przypadku zmiany położenia monitoranależy stosować właściwe techniki podnoszenia. W celu podniesienialub przeniesienia należy chwycić za krawędzie urządzenia. Nie wolnopodnosić monitora za podstawę ani za przewód.• Czyszczenie. Należy wyłączyć monitor i odłączyć przewód zasilający.Powierzchnię monitora należy czyścić niestrzępiącą się i nierysującąszmatką. Trudniejsze do usunięcia zabrudzenia można usunąć szmatkązwilżoną w łagodnym środku czyszczącym.• Nie należy używać środków czyszczących zawierających alkohollub aceton. Należy stosować środki czyszczące przeznaczone doczyszczenia monitorów LCD. Nie należy nigdy bezpośrednio spryskiwaćekranu środkiem czyszczącym, ponieważ może się on dostać do wnętrzaurządzenia i doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.Występowanie poniższych objawów podczas działania monitorajest zjawiskiem normalnym:• Ze względu na cechy światła fluorescencyjnego w początkowej faziedziałania monitora jego obraz może migać. W celu wyeliminowaniamigania należy wyłączyć przycisk zasilania i włączyć go ponownie.• W zależności od wzoru na pulpicie, jasność ekranu może wydawać sięnierówna.• Przy wyświetlaniu przez kilka godzin tego samego obrazu, po jegoprzełączeniu, na ekranie może pozostać powidok poprzedniego obrazu.Można poczekać na powolne przywrócenie normalnego wyświetlania lubwyłączyć na kilka godzin zasilanie przyciskiem zasilania.• Gdy ekran stanie się czarny, zacznie migać lub przestanie działać, należyskontaktować się z dostawcą lub z punktem serwisowym w celu usunięciausterki. Nie wolno naprawiać ekranu samodzielnie!Konwencje stosowane w tym podręcznikuOSTRZEŻENIE: Informacje mające zapobiec odniesieniuobrażeń podczas wykonywania zadania.PRZESTROGA: Informacje mające zapobiec uszkodzeniukomponentów podczas wykonywania zadania.WAŻNE: Informacje, których zastosowanie jest KONIECZNE dowykonania zadania.UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje, które mogą pomócw wykonaniu zadania.

Strona: 6

viiŹródła dalszych informacjiDodatkowe informacje oraz aktualizacje urządzenia i oprogramowaniamożna znaleźć w poniższych źródłach.1. Witryny firmy ASUSWitryny firmy ASUS zawierają zaktualizowane informacje dotyczącesprzętu i oprogramowania firmy ASUS. Należy sprawdzić witrynęhttp://www. asus. com2. Opcjonalna dokumentacjaW opakowaniu urządzenia może znajdować się opcjonalnadokumentacja dołączona przez dostawcę. Dokumenty te nie sączęścią standardowej zawartości opakowania.Usługa odbioru zużytego sprzętuProgramy firmy ASUS w zakresie recyklingu i odbioru zużytego sprzętuwynikają z misji firmy polegającej na spełnianiu najwyższych standardóww celu zapewnienia ochrony środowiska naturalnego. Celem firmy jestdostarczanie rozwiązań umożliwiających odpowiedzialne przetwarzanieproduktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów opakowania.Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu dla różnych regionów,można znaleźć pod adresemhttp://csr. com/english/Takeback. htm.

Strona: 7

1-1Monitor LCD ASUS serii MX27U1. 1 Witamy!Dziękujemy za zakupienie monitora LCD firmy ASUS®!Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD firmy ASUS zapewnia bardziejwyraźny, szerszy i jaśniejszy obraz oraz dodatkowe funkcje poprawiającejakość oglądanych materiałów.Funkcje te zapewniają wygodę obsługi i wspaniałe wrażenia wizualnepodczas korzystania z monitora!1. 2 Zawartość opakowaniaNależy sprawdzić, czy w opakowaniu znajdują się poniższe elementy:Podstawa monitoraSkrócona instrukcja obsługiKarta gwarancyjna1x zasilacz1x przewód zasilający1x kabel HDMI (opcjonalny)1x kabel USB typu C (opcjonalny)1x kabel USB typu C do A (opcjonalny)1x kabel DP (opcjonalny)•• W razie braku lub uszkodzenia dowolnego z powyższych elementów należyniezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.PRZESTROGA

Strona: 8

1-2 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu1. 3 Montaż podstawy monitora1. Połóż monitor ekranem w dół na stole.2. Przymocuj podstawę do wspornika.3. Przekręć śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara w celuzabezpieczenia podstawy. Następnie ustaw monitor pod kątemzapewniającym największy komfort pracy.• Aby uniknąć uszkodzenia monitora, zaleca się przykrycie powierzchni stołumiękkim materiałem.

Strona: 9

1-31. 4 Podłączanie kabli1. 1 Tył monitora LCDHDMI98132 5 6 741. Przyciski sterowania2. Gniazdo HDMI3. Gniazdo DisplayPort4. Gniazdo USB typu C5. Gniazdo USB 3. 1 x26. Gniazdo wejścia liniowego (wejście audio)7. Gniazdo DC-IN8. Głośniki9. Blokada Kensington

Strona: 10

1-4 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu1. 5 Wprowadzenie do monitora1. 1 Korzystanie z przycisków sterowaniaZa pomocą przycisków sterowania na dole monitora można dostosowywaćustawienia obrazu. Po dotknięciu przycisków 1–6 wyświetlona zostaniestrona z listą przycisków.21 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6MenuZamknijWybór wejściaQuickFitFiltr światła nieb.Głośność1. Przycisk skrótu 2:• Jest to przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Filtr światłanieb..2. Przycisk skrótu 1:• Jest to przycisk skrótu. Ustawienie domyślne to Głośność.3. Przycisk QuickFit:• Jest to przycisk skrótu uaktywniający funkcję QuickFit służącądo dopasowywania.

Strona: 11

1-5• Funkcja QuickFit zawiera kilka opcji popularnych wzorów siatki,rozmiarów papieru i rozmiarów zdjęcia. Szczegółowe informacje:strona 1-64. Przycisk wejścia:• Służy do przełączania źródła sygnału wejściowego.5. Przycisk zamknięcia:• Służy do zamykania menu OSD.6. Przycisk menu:• Służy do uaktywniania menu OSD.7. Przycisk zasilania/wskaźnik zasilania:• Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć monitor.• W poniższej tabeli wyjaśniono znaczenie kolorów wskaźnikazasilania.Stan OpisBiały WłączonyBursztynowy Tryb gotowościWyłączony Wyłączony

Strona: 12

1-6 Rozdział 1: Wprowadzenie do produktu1. 2 Funkcja QuickFitFunkcja QuickFit zawiera trzy wzorce: (1) siatka, (2) rozmiar papieru,(3) rozmiar zdjęcia.Funkcja QuickFit zawiera trzy wzorce:1. Wzorzec siatki: ułatwia projektantom i użytkownikom organizowaniezawartości oraz układu na jednej stronie, a także umożliwiauzyskanie spójnego wyglądu i stylu.Alignment Grid2. Rozmiar papieru: umożliwia wyświetlanie na ekranie dokumentów wich rzeczywistym rozmiarze.A4 B5 LetterEXIT3. Rozmiar zdjęcia: udostępnia fotografom i innym użytkownikomdokładny widok oraz możliwość edycji zdjęć na ekranie w ichrzeczywistym rozmiarze.8x10 5x7 3x5 2x24x6

Strona: 13

2-12. 1 Odłączanie podstawyW celu odłączenia podstawy należy wykonać poniższe czynności:1. Odłącz kabel zasilający i sygnałowy. Połóż ostrożnie monitorekranem w dół na czystym stole.2. Przekręć śrubę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, abypoluzować śrubę znajdującą się na spodzie podstawy.3. Można także od razu wykręcić śrubę łączącą wspornik z podstawą zapomocą śrubokręta i odłączyć podstawę od wspornika.• Podczas wykręcania śruby należy przytrzymać podstawę.

Strona: 14

2-2 Rozdział 2: Konfiguracja2. 2 Regulacja monitora• W celu uzyskania optymalnego widzenia, zaleca się spojrzenie nacały monitor, a następnie ustawienie go pod kątem zapewniającymnajwiększy komfort pracy.• Podczas zmiany kąta należy przytrzymać wspornik, aby uniknąćprzewrócenia monitora.• Kąt monitora można regulować w zakresie od -5˚ do 20˚.-5° to +20°• Delikatne drgania monitora podczas regulacji kąta widzenia są zjawiskiemnormalnym.

Strona: 15

3-13. 1 Menu OSD (menu ekranowe)3. 1 Zmiana konfiguracjiSplendidTryb SceneriaTryb StandardowyTryb TeatrTryb GraTryb Widok nocnyTryb sRGBTryb OdczytuTryb CiemniASUS MX27UHDMI 3840 x 2160 @ 60Hz1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu OSD.2. Naciśnij przycisk lub w celu przejścia między opcjami w menu.Po przejściu od jednej pozycji do drugiej nazwa wybranej opcji jestpodświetlana.3. Aby wybrać podświetloną pozycję menu, naciśnij przycisk.4. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać wymagany parametr.5. Naciśnij przycisk, aby przejść do suwaka, a następnie użyjprzycisku lub, zgodnie z oznaczeniami w menu, abywprowadzić zmiany.6. Wybierz, aby wrócić do poprzedniego menu lub, abyzatwierdzić i wrócić do poprzedniego menu.

Strona: 16

3-2 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. 2 Wprowadzenie do funkcji menu OSD1. SplendidFunkcja ta zawiera osiem podfunkcji, które można ustawić zgodniez własnymi preferencjami. W każdym trybie dostępna jest pozycjaWyzeruj, umożliwiająca zachowanie ustawień lub przywrócenie trybuustawień wstępnych.• Tryb Sceneria: najlepszy tryb do wyświetlania zdjęćkrajobrazowych z wykorzystaniem technologii SPLENDID™Video Intelligence.• Tryb Standardowy: najlepszy tryb do edycji dokumentów zwykorzystaniem technologii SPLENDID™ Video Intelligence.• Tryb Teatr: najlepszy tryb do oglądania filmów z• Tryb Gra: najlepszy tryb do grania w gry z wykorzystaniemtechnologii SPLENDID™ Video Intelligence.• Tryb Widok nocny: najlepszy tryb do grania w gry i oglądaniafilmów z ciemnymi scenami z wykorzystaniem technologiiSPLENDID™ Video Intelligence.• Tryb sRGB: najlepszy tryb do wyświetlania zdjęć i grafiki zkomputerów PC.• Tryb Odczytu: najlepszy tryb do czytania książek z• Tryb Ciemni: najlepszy tryb do miejsc o słabym oświetleniu z

Strona: 17

3-3• Funkcje Nasycenie, Odcień skóry, Ostrość i ASCR w trybie TrybStandardowy nie są konfigurowalne przez użytkownika.• Funkcje Nasycenie, Temp. barwowa, Odcień skóry, Ostrość, Jasność,Kontrast i ASCR w trybie Tryb sRGB, nie są konfigurowalne przezużytkownika.• Funkcje Nasycenie, Odcień skóry, ASCR, Kontrast i Temp. barwowa wtrybie Tryb Odczytu nie są konfigurowalne przez użytkownika.2. Filtr światła niebieskiegoRedukcja poziomu energii światła niebieskiego emitowanego przezpodświetlenie LED.Poziom 0Poziom 1Poziom 2Poziom 3Poziom 4Tryb Standardowy HDMI 3840 x 2160 @ 60Hz• Poziom 0: bez zmian.• Poziom 1~4: wyższy poziom odpowiada za większą redukcjęświatła niebieskiego.• Po uaktywnieniu funkcji Filtr światła niebieskiego, automatyczniezaimportowane zostaną ustawienia domyślne trybu Tryb Standardowy.• Funkcja Jasność jest konfigurowalna przez użytkownika w zakresie Poziom1 do Poziom 3.• Poziom 4 jest ustawieniem zoptymalizowanym. Funkcja Jasność nie jestkonfigurowalna przez użytkownika.• Aby ograniczyć zmęczenie oczu, należy pozwolić im odpocząć przezpiętnaście minut po każdych dwóch godzinach spędzonych przed ekranem.Dzięki częstemu mruganiu oraz ćwiczeniom oczu można utrzymać ichodpowiednią wilgotność, tak aby nie doszło do ich wysuszenia. Dodatkowomonitor powinien być ustawiony w odległości od 20 do 28 cali (50–70 cm)od użytkownika.

Strona: 18

3-4 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. KolorTo menu umożliwia wybranie żądanych ustawień kolorów obrazu.KolorJasnośćKontrastNasycenieTemp. barwowaOdcień skóry• Jasność: regulacja poziomu jasności. Zakres regulacji wynosiod 0 do 100.• Kontrast: regulacja poziomu kontrastu. Zakres regulacji wynosi• Nasycenie: regulacja poziomu nasycenia. Zakres regulacjiwynosi od 0 do 100.• Temp. barwowa: wybór żądanej temperatury barwowej.Dostępne opcje: Zimne, Normalne, Ciepłe i Tryb Użytkownik.• W trybie Tryb Użytkownik kolory R (czerwony), G (zielony) i B (niebieski) sąkonfigurowalne przez użytkownika; zakres regulacji wynosi od 0 do 100.• Odcień skóry: wybór żądanego odcienia skóry. Dostępne opcje:Czerwonawy, Naturalny i Żółtawy.

Strona: 19

3-54. ObrazZa pomocą tego menu można dostosować następujące ustawieniaobrazu: Ostrość, Trace Free, Kontrola proporcji, VividPixel, ASCR iAdaptive-Sync.ObrazOstrośćTrace FreeKontrola proporcjiVividPixelASCRAdaptive-Sync• Ostrość: regulacja ostrości obrazu. Zakres regulacji wynosi od0 do 100.• Trace Free: skrócenie czasu odpowiedzi dzięki technologiiOver Drive. Zakres regulacji wynosi od 0 (najwolniej) do 100(najszybciej).• Kontrola proporcji: wybór współczynnika proporcji „Pełny”,„4:3” lub „OverScan”.• Opcja 4:3 jest dostępna tylko dla źródła sygnału wejściowego w formacie4:3.• VividPixel: wyłączna technologia firmy ASUS, która zapewniarealistyczne efekty wizualne oraz wyraźny i szczegółowy obraz.Zakres regulacji wynosi od 0 do 100.• ASCR: wybierz opcję WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lub wyłączyćfunkcję współczynnika kontrastu dynamicznego.• Adaptive-Sync: wybierz opcję WŁ. lub WYŁ., aby włączyć lubwyłączyć dynamiczny zakres częstotliwości odświeżania od 40do 60 Hz przez strumień DisplayPort 1. 2.

Strona: 20

3-6 Rozdział 3: Ogólne instrukcje5. DźwiękKonfiguracja ustawień dźwięku.DźwiękŹródłoAudioWizard• Głośność: regulacja poziomu głośności.• Źródło: wybór źródła audio. Dostępne opcje: Wejście liniowe,HDMI, DisplayPort i Typ C.• Domyślne źródło audio to HDMI, DisplayPort lub Typ C. Po ustawieniujednego ze źródeł cyfrowych pozostałe dwa będą niedostępne i wyszarzone.• Jeśli jako źródło audio ustawiona zostanie opcja Wejście liniowei użytkownik przywróci wszystkie domyślne ustawienia fabryczne,automatycznie przywrócone zostanie także domyślne ustawienie źródłaaudio (HDMI, DisplayPort lub Typ C).• Funkcja Wejście liniowe działa prawidłowo (np. odtwarzanie muzyki)dopiero po odłączeniu źródła cyfrowego sygnału wejściowego [HDMI,DisplayPort lub Typ C].• Źródło Typ C jest zgodne tylko z urządzeniami, obsługującymi tryb DPAlt. W przypadku urządzeń przenośnych (takich jak tablet lub telefonkomórkowy), które nie obsługują trybu DP Alt, odtwarzanie muzyki niebędzie obsługiwane przez port typu C.• AudioWizard: wybór trybu ustawień wstępnych dźwięku.Dostępne opcje: Tryb Muzyka, Tryb Filmy, Tryb Gra i TrybUżytkownik.• W pozycji Tryb Użytkownik można dostosować ustawienia korektora.

Strona: 21

3-76. Wybór wejściaWybieranie źródła sygnału wejściowego.DisplayPortType C

Strona: 22

3-8 Rozdział 3: Ogólne instrukcje7. Ustawienia systemuDostosowywanie konfiguracji systemu.Ustawienia systemuSplendid Demo ModeDisplayPort StreamECO ModeUstawienia OSDJęzykBlokada klawiszyInformacjeWięcej(Strona 1/2)Z powrotemWskaźnik zasilaniaMoc z blokadą kluczemUstawienia USBWyzeruj wszystko(Strona 2/2)• Splendid Demo Mode: uaktywnianie trybu demo funkcjiSplendid.• DisplayPort Stream: wybór opcji DP 1. 1 lub DP 1. 2.• ECO Mode: uaktywnianie trybu ekonomicznego w celuoszczędzania energii.• Ustawienia OSD: dostosowywanie ustawień menu OSD Czaszakończenia, DDC/CI i Przezroczystość.

Strona: 23

3-9• Język: wybór języka menu OSD.• Blokada klawiszy: Naciśnięcie drugiego przycisku od prawejstrony i przytrzymanie go przez ponad pięć sekund włączyfunkcję blokady przycisków.• Informacje: wyświetlanie informacji o monitorze.• Więcej: wyświetlanie następnej strony ustawień systemu.• Z powrotem: powrót do poprzedniej strony ustawień systemu.• Wskaźnik zasilania: włączanie/wyłączanie wskaźnika LED• Moc z blokadą kluczem: wyłączanie/włączanie przycisku• Ustawienia USB (USB 2. 0/USB 3. 1): konfiguracja ustawieńgniazda USB typu C. Wybór opcji w pozycji UstawieniaUSB ma wpływ na rozdzielczość wyjściową tylko wtedy, gdyźródło jest podłączone do gniazda USB typu C. Z powoduróżnic technologicznych między standardem USB 2. 0 i USB3. 1 maksymalna przepływność danych przez gniazdo USB(przepustowość i inne powiązane właściwości) jest inna i mawpływ na maksymalną rozdzielczość wyjściową. Na przykład:- Jeśli dla pozycji Ustawienia USB wybrana zostanie opcjaUSB 3. 1, wówczas dla szybkości transferu danych zgodnej zespecyfikacją 3. 1 gniazda USB typu C maksymalna rozdzielczośćwyjściowa będzie wynosić 4K2K 30 Hz.USB 2. 0, wówczas dla szybkości transferu danych zgodnej zespecyfikacją 2. 0 gniazda USB typu C maksymalna rozdzielczośćwyjściowa będzie wynosić 4K2K 60 Hz.• Ustawienie domyślne to USB 2. 0.• Wybór opcji w pozycji Ustawienia USB nie ma wpływu na rozdzielczość,jeśli źródło jest podłączone do gniazda DisplayPort lub HDMI.• Dostarczony kabel USB typu C lub typu C do A można podłączyć międzyportami wysyłania danych i pobierania danych w celu obsługi urządzeńUSB, takich jak klawiatura, mysz lub pamięć flash.• Wyzeruj wszystko: wybierz opcję TAK, aby przywrócićdomyślne parametry fabryczne wszystkich ustawień.

Strona: 24

3-10 Rozdział 3: Ogólne instrukcje8. SkrótPrzypisywanie wybranej funkcji do dwóch przycisków skrótu.SkrótSkrót 1Skrót 2GamePlus(Skrót 1)(Skrót 2)• Skrót 1: przypisywanie funkcji do przycisku skrótu 1.Dostępne opcje: Filtr światła nieb., Splendid, Jasność, Kontrast,Temp. barwowa, Głośność i GamePlus. Ustawienie domyślne toGłośność.• Skrót 2: przypisywanie funkcji do przycisku skrótu 2.Dostępne opcje: Filtr światła nieb., Splendid, Jasność,Kontrast, Temp. Ustawieniedomyślne to Filtr światła nieb..

Strona: 25

3-113. 2. 1 Funkcja GamePlusFunkcja GamePlus zapewnia zestaw narzędzi oraz lepsze środowiskopodczas grania w różnego rodzaju gry. Nakładka Celownik z czteremaróżnymi opcjami celownika umożliwia wybranie najlepszego ustawieniadla aktualnie uruchomionej gry. Ekranową pozycję Timer można ustawićpo lewej stronie ekranu w celu kontrolowania czasu spędzonego w grze.Licznik FPS (klatki na sekundę) zapewnia informacje o płynności działaniagry.Aby uaktywnić funkcję GamePlus:1. Naciśnij przycisk menu, aby wyświetlić menu OSD.2. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać pozycję Skrót. Następnienaciśnij przycisk, aby przejść do menu Skrót.3. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać pozycję Skrót 1 lub Skrót 2.4. Naciśnij przycisk, aby przejść do podmenu Skrót 1 lub Skrót 2.5. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać pozycję GamePlus.Następnie naciśnij przycisk, aby przejść do podmenu GamePlus.6. Naciśnij przycisk lub, aby wybrać pozycję Celownik, Timer lubLicznik FPS. Następnie naciśnij przycisk, aby potwierdzić wybór.7. Naciśnij kilka razy przycisk, aby zamknąć menu OSD.8. Naciśnij przypisany przycisk skrótu 1 lub przycisk skrótu 2, abywyświetlić menu główne GamePlus.Menu główne GamePlus GamePlus — CelownikTryb ćwiczeniaCelownik Timer FPS CounterFPSGamePlus — Timer GamePlus — Timer — Pozycja

Strona: 26

3-12 Rozdział 3: Ogólne instrukcjePozycjaGamePlus — FPS — Pozycja

Strona: 27

3-133. 2 Dane techniczneModel MX27UCRozmiar paneluPrzekątna 27, 0 cali(aktywny obszar wyświetlania: 596, 74 (poziom) x 335, 66 (pion) mm)Maks. rozdzielczość 3840 x 2160Jasność (typowa) 300 cd/m2W s p ó ł c z y n n i kkontrastu (typowy)1000:1Kąt widzenia(CR≤10)178SDgr (pion); 178SDgr (poziom)Kolory wyświetlacza 1, 07 mld kolorów, 10 bitów (8 bitów + A-FRC)Czas reakcji (typowy) 5 ms (szary do szarego)ZłączaWejścia: 1 HDMI, 1 DP (DisplayPort), 1 USB typu C, 2 USB 3. 1Wejście audio: wejście linioweGłośnik audio Moc wyjściowa głośnika 3 W x2Zużycie energii 35 W (typowe)Zużycie energii wtrybie gotowości< 0, 5 W przy napięciu prądu zmiennego 110~220 Vtrybie wyłączeniaWymiary fizyczne (zpodstawą) (W x S x G)429, 5 x 614, 4 x 225, 3 mmWymiary opakowania(W x S x G)700±5 x 537±5 x 120±5 mmWaga netto (zpodstawą)5, 5 ±1, 0 kgWaga brutto(przybliżona)8, 0 ±1, 0 kgMontaż ścienny VESA Nie dotyczyNapięcie znamionoweZasilacz 120 W DC 19 V 6, 32 A; AC 100~240 V przy 50/60 Hz(Delta ADP-120RH B)TemperaturaTemperatura robocza: 0~40˚CTemperatura przechowywania: -30 ~ 65˚CAkcesoriaZasilacz, przewód zasilający, skrócona instrukcja obsługi, kartagwarancyjna, kabel HDMI (opcjonalny), kabel DP, kabel USB typuC (opcjonalny), kabel USB typu C do A (opcjonalny)CertyfikatyCE, CB, BSMI, FCC, CCC, EAC (CU), VCCI, RCM, UL/cUL,MSIP(KCC), KC(EK), Energy Star®, Windows 7/8/10 WHQL,EPEAT (wg kraju), China Energy Label, E-Standby/E-boy, J-Moss,RoHS, WEEE, ErP*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.**Pomiar jasności ekranu w wysokości 200 nitów bez połączenia audio/USB/czytnika kart.

Strona: 28

3-14 Rozdział 3: Ogólne instrukcje3. 3 Rozwiązywanie problemów (częstozadawane pytania)Problem Możliwe rozwiązanieNie świeci wskaźnik LEDzasilania• Naciśnij przycisk, aby sprawdzić, czy monitor jestwłączony.• Sprawdź, czy zasilacz i przewód zasilający zostałyprawidłowo podłączone do monitora i gniazda• Sprawdź funkcję Wskaźnik zasilania w menu OSD.Wybierz opcję „WŁ. ”, aby włączyć wskaźnik LEDWskaźnik LED zasilania świeciświatłem bursztynowym, a naekranie nie ma obrazu• Sprawdź, czy monitor i komputer są w trybiewłączenia.• Upewnij się, że kabel sygnałowy został prawidłowopodłączony do monitora i komputera.• Sprawdź, czy nie są powyginane szpilki kablasygnałowego.• Podłącz komputer do innego monitora, abysprawdzić, czy komputer działa prawidłowo.Zbyt jasny lub zbyt ciemny obrazna ekranie• Dostosuj ustawienia Kontrast i Jasność w menuOSD.Obraz na ekranie skacze lubfaluje• Przesuń urządzenia elektryczne, które mogąpowodować zakłócenia elektryczne.Obraz ekranowy ma defektykolorów (biel nie wygląda jak biel)• Wykonaj funkcję Wyzeruj przez menu OSD.• Ustaw odpowiednią temperaturę barwową(Temp. barwowa) w menu OSD.Brak dźwięku lub cichy dźwięk • Dostosuj ustawienia głośności monitora i komputera.• Upewnij się, że sterownik karty dźwiękowejkomputera został prawidłowo zainstalowany i jestuaktywniony.• Sprawdź źródło dźwięku.

Strona: 29

3-153. 4 Lista obsługiwanych ustawieńtaktowaniaObsługiwane taktowanie trybów VESA/IBMTrybRozdzielczość(punkty aktywne)(wszystkiepunkty)Częstotliwośćpozioma (KHZ)pionowa (Hz)Nominalnekolory pikseli(MHz)DOS 720 x 400 przy 70 Hz 900 x 449 31, 469 70, 087 28, 322VGA640 x 480 przy 60Hz 800 x 525 31, 469 59, 940 25, 175640 x 480 przy 72Hz 832 x 520 37, 861 72, 809 31, 500640 x 480 przy 75Hz 840 x 500 37, 500 75, 000 31, 500SVGA800 x 600 przy 56Hz 1024 x 625 35, 156 56, 250 36, 000800 x 600 przy 60Hz 1056 x 628 37, 879 60, 317 40, 000800 x 600 przy 72Hz 1040 x 666 48, 077 72, 188 50, 000800 x 600 przy 75Hz 1056 x 625 46, 875 75, 000 49, 500XGA1024 x 768 przy 60Hz 1344 x 806 48, 363 60, 004 65, 0001024 x 768 przy 70Hz 1328 x 806 56, 476 70, 069 75, 0001024 x 768 przy 75Hz 1312 x 800 60, 023 75, 029 78, 750VESA 1152 x 864 przy 75Hz 1600 x 900 67, 500 75, 000 108, 00SXGA1024 x 768 @ 60Hz 1688 x 1066 63, 981 60, 020 108, 0001024 x 768 @ 75Hz 1688 x 1066 79, 976 75, 025 135, 00960 x 768 @ 60Hz 1800 x 1000 60, 000 60, 000 108, 000WXGA800 x 768 @ 60Hz 1680 x 831 49, 702 59, 810 83, 500720 x 768 @ 60Hz 1650 x 750 45, 00 60, 000 74, 250768 x 768 @ 60Hz 1664 x 798 47, 776 59, 870 79, 5001360 x 768 przy 60Hz 1792 x 795 47, 712 60, 015 85, 5001366 x 768 przy 60Hz 1792 x 798 47, 712 59, 790 85, 500WXGA+ 1440 x 900 przy 60Hz 1904 x 934 55, 935 59, 887 106, 500UXGA1600 x 1200 przy60Hz2160 x 1250 75, 000 60, 000 162, 000WSXGA+1680 x 1050 przy2240 x 1089 65, 290 59, 954 146, 250WUXGA1920 x 1080 przy2200 x 1125 67, 500 60, 000 148, 500WQHD2560 x 1440 przy2720 x 1481 88, 790 59, 950 241, 500UHD3840 x 2160 przy30Hz4400 x 2250 67, 500 30, 000 297, 0004400 x 2250 135, 000 60, 000 594, 000MAC640 x 480 przy66, 66Hz864 x 525 35, 000 66, 660 30, 240SVGA 832 x 624 przy 75Hz 1152 x 667 49, 714 74, 533 57, 270* Tryby niewymienione w tabeli mogą nie być obsługiwane. W celu ustawienia optymalnejrozdzielczości zaleca się stosowanie trybów wymienionych w powyższej tabeli.

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Tablety ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Tablety ASUS.
Mamy 865 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 855 produktów ASUS w kategorii Tablety.

  • a
  • dekmnptv
Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika PC ASUS

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla PC ASUS.
Mamy 268 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 268 produktów ASUS w kategorii PC.

  • 1
  • 47abcdemnptvx

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania i pielęgnacji Asus Designo Mx25a Series