Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series

Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series to przydatny przewodnik, który pomaga użytkownikom w konfiguracji i wykorzystaniu drukarki serii C3900 Epson. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji drukarki, uruchamiania i konfigurowania jej, a także używania podstawowych funkcji. Użytkownicy mogą również uzyskać informacje na temat wydajnego wykorzystania drukarki i wskazówek dotyczących czyszczenia, naprawy i przechowywania. Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series dostarcza użytkownikom wszystkich potrzebnych informacji, aby móc korzystać z drukarki Epson C3900 Series w pełni wydajny i bezpieczny sposób.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series

❏ Należy używać tylko przewodu zasilania prądem zmiennym zgodnego z odpowiednimi lokalnymi

normami bezpieczeństwa. Należy używać wyłącznie przewodu zasilania dostarczonego z tym

urządzeniem. Użycie innego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem. Przewód

zasilania urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do użytku z tym urządzeniem. Zastosowanie

przewodu z innymi urządzeniami może spowodować pożar lub porażenie prądem.

❏ W przypadku uszkodzenia wtyczki należy wymienić przewód lub zwrócić się do

wykwalifikowanego elektryka. Jeżeli we wtyczce znajdują się bezpieczniki, upewnij się, że

wymieniasz je na bezpieczniki o właściwych rozmiarach i danych znamionowych.

❏ Należy korzystać z uziemionego gniazda zgodnego z wtyczką kabla zasilania drukarki. Nie należy

stosować żadnych przejściówek.

❏ Należy unikać korzystania z gniazd elektrycznych sterowanych przez wyłączniki ścienne lub

automatyczne wyłączniki czasowe. Przypadkowa przerwa w zasilaniu może spowodować

usunięcie ważnych danych z pamięci komputera i drukarki.

❏ Należy sprawdzić, czy gniazdo nie jest pokryte kurzem.

❏ Należy pamiętać, aby wtyczkę wcisnąć do gniazda do końca.

❏ Nie należy dotykać wtyczki wilgotnymi dłońmi.

❏ Należy odłączyć drukarkę z gniazda elektrycznego i zlecić naprawę wykwalifikowanemu

przedstawicielowi serwisu w następujących przypadkach:

A.

Gdy przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone lub postrzępione.

B.

Jeżeli do wnętrza drukarki dostał się płyn.

C.

Jeżeli drukarka została wystawiona na działanie deszczu lub wody.

D.

Jeżeli drukarka nie działa prawidłowo pomimo przestrzegania zaleceń podanych w

instrukcji obsługi. Należy używać tylko regulatorów opisanych w instrukcjach obsługi,

ponieważ niewłaściwie użycie innych regulatorów może spowodować uszkodzenie

wymagające dużego nakładu pracy od wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia

sprawności urządzenia.

E.

Jeżeli drukarka została upuszczona lub obudowa została uszkodzona.

F.

Jeżeli zauważalne są wyraźne zmiany w pracy drukarki, wskazujące na konieczność

naprawy.

❏ Nie należy podłączać drukarki do gniazda, do którego podłączono inne urządzenia.

AcuLaser C3900 Series

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Safety Information Guide

2

Używanie programu EpsonNet Print (dla systemu Windows)

Program EpsonNet Print to program narzędziowy oferujący funkcję drukowania klient-klient do urządzeń firmy Epson poprzez sieć TCP/IP. Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera.

Program narzędziowy EPSON Network Utility jest programem, który oferuje funkcje narzędziowe dla sterownika drukarki w sieci.

Uwaga:

W przypadku przydzielenia drukarce portu za pomocą programu EpsonNet Print w środowisku DHCP można ustawić ustawianie adresu IP na Auto, ponieważ komputer może zidentyfikować drukarkę.

Programy EpsonNet Print lub EPSON Network Utility są instalowane automatycznie podczas konfigurowania ustawień sieciowych za pomocą funkcji EpsonNet Setup (Program EpsonNet Setup).

Trwa instalowanie programu narzędziowego sieci

Aby dokonać instalacji w systemie Windows XP/2000 lub Mac OS X, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

W przypadku systemu Mac OS X, kliknij dwukrotnie ikonę Mac OS X.

Wybierz Software List (Lista oprogramowania).

Jeśli ekran instalacyjny nie zostanie wyświetlony automatycznie w systemie Windows, kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM w oknie Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz pozycję EPSON Printer (Drukarka EPSON) lub EPSON Network Utility (Program narzędziowy Epson), a następnie kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/files/step_5. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Dodawanie portu drukarki

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Dodawanie portu do urządzenia o dynamicznie przydzielanym adresie IP

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 2000: Kliknij menu Start, wskaż pozycję Settings (Ustawienia), a następnie wybierz Printers (Drukarki). Kliknij dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę) w folderze Printers (Drukarki), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

System Windows Vista: Kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony alert Zapory, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia.

System Windows 2000: Kliknij Local printer (Drukarka lokalna), usuń zaznaczenie pola Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz urządzenie docelowe, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Szczególne segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieci i maskę podsieci segmentu sieci, który ma być przeszukany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji).

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Port Type (Typ portu)

Następujące pozycje są wymienione w menu rozwijanym i można wybrać typ portu, jeśli to konieczne.

IP Address(Auto) (Adres IP (auto)): Konfiguruje port automatycznie. Jeśli adres IP urządzenia a jest uzyskiwany automatycznie i komputer oraz urządzenie znajdują się w tym samym segmencie, można wybrać ten typ portu.

IP Address(Manual) (Adres IP (ręcznie)): Używa adresu IP urządzenia jako nazwy portu.

HostName (DNS) (Nazwa hosta (DNS)): Używa nazwy hosta zarejestrowanej w serwerze DNS jako nazwy portu.

MS Network (Sieć MS): Używa nazwy NetBIOS zarejestrowanej w urządzeniu jako nazwy portu.

Port Information (Informacje o porcie)

Wyświetlane są następujące pozycje:

- Port Name (Nazwa portu) (przydzielana automatycznie zgodnie z wybranym typem portu) - Printer Model (Model drukarki) — Host Name (Nazwa hosta) lub IP Address (Adres IP) (przydzielane automatycznie zgodnie z wybranym typem portu) — Protocol (Protokół)

Przycisk Finish (Zakończ)

Rejestruje informacje o porcie w systemie i zamyka kreatora Add EpsonNet Print Port Wizard (Kreator dodawania portu programu EpsonNet Print).

Przycisk Back (Wstecz)

Przechodzi wstecz do okna listy urządzeń.

Przycisk Cancel (Anuluj)

Zamyka kreatora Add EpsonNet Print Port Wizard (Kreator dodawania portu programu EpsonNet Print).

Dodawanie portu do urządzenia o statycznie przydzielanym adresie IP

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer wizard (Kreator dodawania drukarki). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę) w folderze Printers (Drukarki), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

Wybierz z listy opcję Manual Setting (Ustawienie ręczne), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wprowadź nazwę urządzenia, a nazwa portu zostanie automatycznie wprowadzona w polu Port Name (Nazwa portu). Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wyświetlane są następujące pozycje.

- Port Name (Nazwa portu) — Host Name (Nazwa hosta) lub IP Address (Adres IP) — Protocol (Protokół)

Konfigurowanie portu drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować port drukarki. Szybkość drukowania różni się w zależności od wybranych ustawień.

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka).

Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie docelowe, a następnie kliknij przycisk Properties (Właściwości).

Kliknij kartę Ports (Porty), a następnie kliknij przycisk Configure Port (Konfiguruj port).

Wprowadź odpowiednie ustawienia dla żądanego portu.

LPR enhanced printing (Ulepszone drukowanie LPR): Wybierz przycisk opcji LPR Printing (Drukowanie LPR) i określ nazwę kolejki (do 32 znaków). Ulepszone drukowanie LPR wysyła zadanie drukowania do docelowego urządzenia sieciowego, bez buforowania wszystkich danych drukowania. Ulepszone drukowanie LPR jest szybsze niż standardowe drukowanie LPR.

LPR standard printing (Standardowe drukowanie LPR): Zaznacz pole wyboru Confirm file size (Potwierdź rozmiar pliku) i określ nazwę kolejki (do 32 znaków). Dane drukowania są buforowane przez komputer przed wysłaniem ich do docelowego urządzenia sieciowego.

Gdy rozmiar danych drukowania przekracza 20 MB, zalecamy użycie ulepszonego drukowania LPR.

High-Speed printing (Szybkie drukowanie): Wybierz przycisk opcji High-Speed Printing (RAW) (Szybkie drukowanie (RAW)). Port szybkiego drukowania Epson wysyła zadanie drukowania do docelowego urządzenia sieciowego, bez buforowania wszystkich danych drukowania. Szybkie drukowanie jest szybsze niż pozostałe dwie metody drukowania.

Kliknij przycisk OK.

Konfigurowanie za pomocą WSD (dla Windows Vista)

Drukarka obsługuje funkcję Windows Vista Web Services on Devices (WSD). W tej sekcji opisano sposób konfiguracji drukarki sieciowej za pomocą funkcji WSD.

Aby skonfigurować drukarkę/skaner za pomocą funkcji WSD, komputer i drukarka muszą być podłączone do sieci.

Sprawdź, czy drukarka jest włączona.

Kliknij przycisk Start, a następnie Network (Sieć).

Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij przycisk Install (Instaluj).

W oknie User Account Control (Kontrola konta użytkownika) kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

Ikona przedstawia nazwę drukarki w sieci (np. EPSONXXXXXX). Nazwę drukarki można skonfigurować na panelu sterowania drukarki lub na arkuszu stanu sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat potwierdzania na panelu sterowania lub arkuszu stanu sieci, patrz Konfigurowanie sieci LAN drukarki za pomocą panelu sterującego.

Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Uninstall (Odinstaluj) zamiast Install (Instaluj), kliknij raz przycisk Uninstall (Odinstaluj) i ponów.

Kliknij opcję Your devices are ready to use (Urządzenia są gotowe do użycia).

Sprawdź ekran po prawej stronie i kliknij Close (Zamknij). com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/files/step_6. gif"/>

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja szybkiego użycia Epson C3900 Series

Pozycje

Objaśnienia

Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie kliknij Printers (Drukarki). com/onlineguides/pl/bx310tx510/html_z/files/step_7. gif"/>

Sprawdź, czy dodana została ikona z nazwą drukarki w sieci (np.

Aby drukować za pomocą funkcji WSD, wybierz drukarkę według nazwy drukarki w sieci.

Aby użyć funkcji skanera z funkcją WSD, użyj programu Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows) lub Paint w systemie Windows Vista.

Nazwa skanera wybrana w programie Windows Fax and Scan (Faksowanie i skanowanie w systemie Windows) lub Paint w systemie Windows Vista jest taka sama jak nazwa drukarki w sieci.

Aby uzyskać informacje na temat procedury skanowania za pomocą oprogramowania komercyjnego, patrz Przewodnik użytkownika dołączony do oprogramowania.