Dokument rozwiązania 3m Fap00 Rs

3M Fap00 RS jest wysoce wydajnym, przeznaczonym do wielokrotnego użytku rozwiązaniem do usuwania rys i szczelin. Jest to produkt dostarczany w postaci żelu, który można łatwo aplikować na miejsce uszkodzenia, aby nadać mu nowy wygląd. Rozwiązanie 3M Fap00 RS może usunąć nawet głębokie rysy i szczeliny, dzięki czemu jest ono idealnym wyborem do naprawy powierzchni betonowych, metalowych i drewnianych. Jego lepkość sprawia, że produkt jest trwały i może długo służyć. Dokument rozwiązania 3M Fap00 RS zawiera wszystkie niezbędne informacje, w tym instrukcje, dotyczące stosowania, opakowania i bezpieczeństwa, aby zapewnić wydajną i bezpieczną naprawę uszkodzonych powierzchni.

Ostatnia aktualizacja: Dokument rozwiązania 3m Fap00 Rs

Metoda elementów skończonych (MES): Zaawansowana analiza z zakresu zmęczenia i trwałości materiału

Często trudnych problemów inżynierskich nie da się rozwiązać za pomocą narzędzi analitycznych, podczas gdy testy na rzeczywistych komponentach są zazwyczaj czasochłonne i kosztowne lub po prostu zbyt trudne do wykonania. Jest to szczególnie istotne w przypadku oceny integralności strukturalnej całych pojazdów, wagonów lub ich dużych elementów składowych.

Jednak zwiększenie wydajności komputera pozwala na zastosowanie technik symulacji numerycznych, takich jak metoda elementów skończonych (MES), do uzyskania przybliżonego rozwiązania problemów technicznych. MES jest najczęściej stosowaną metodą numeryczną podczas rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych związanych z problemami inżynieryjnymi, które w innym przypadku nie byłyby możliwe do rozwiązania. MES dzieli duży system na mniejsze, łatwiejsze części, zwane elementami skończonymi. Badanie lub analizowanie zjawiska za pomocą MES jest często określane jako analiza elementów skończonych (FEA).

Obecnie FEA jest uznanym i niezbędnym narzędziem analitycznym do obliczeń technicznych w wielu dyscyplinach w firmie 3M i poza nią. Łącząc FEA z odpowiednimi uproszczeniami i założeniami, nawet bardzo złożone konstrukcje, takie jak całe pojazdy szynowe, można ocenić pod kątem ich parametrów konstrukcyjnych, integralności i odporności na zderzenia zgodnie z wymaganiami norm branżowych DIN EN 12633 (Wymagania konstrukcyjne nadwozi pojazdów szynowych) i DIN EN 15227 (Wymagania dotyczące odporności na zderzenia nadwozi pojazdów szynowych). Inną ważną normą branżową, która jest szczególnie istotna w kwestii klejenia pojazdów szynowych i elementów składowych, jest DIN 6701, patrz [1], i składa się z czterech części. Trzecia część, DIN 6701-3, zawiera w szczególności wytyczne dotyczące budowy, projektu i oceny połączeń klejowych w pojazdach szynowych.

Wymagana jest ocena wytrzymałości kleju, którą można wykonać za pomocą FEA. W bardziej ogólnym ujęciu jest to również część nowej normy DIN 2304-1, patrz [2], która nie jest ograniczona do przemysłu kolejowego. Wszystko to ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju technologii klejenia w przemyśle kolejowym i pomaga w tworzeniu projektów z wielu materiałów i lekkich konstrukcji, co zostało zbadane w ramach projektu ULWAK, którego firma 3M była częścią, patrz [3].

Z punktu widzenia sprawności obliczeniowej można przeprowadzić ocenę przyczepności kleju w zakresie grubych (tj. większych niż 1, 5 mm) elastycznych wiązań na bazie materiałów podobnych do gumy. Niemożliwe jest jednak jednoczesne przeprowadzenie oceny przyczepności cienkich (tj. mniejszych niż 1, 0 mm) wiązań z tolerowaną rozdzielczością elementu na grubości połączenia klejowego ze względu na ogromne różnice w wymiarach elementów, z których składają się wagony, i grubościach wiązań. Jednym z wyzwań jest przeniesienie obciążeń i warunków ograniczających z całego systemu do mniejszego podsystemu.

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (tzw. rozwiązanie za wypowiedzeniem). Czy okres wypowiedzenia dla każdego rodzaju umowy o pracę jest taki sam? Od czego zależy jego długość? Kiedy zaczyna się jego bieg? Odpowiadamy na te pytania poniżej.

Czym jest wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.

Trwają prace nad zmianą Kodeksu pracy. Jedną z ważniejszych zmian ma być konieczność podawania przyczyny wypowiedzenia, nawet w przypadku umów na czas określony. Nie wiadomo jeszcze kiedy omawiana zmiana wejdzie w życie.

Jak napisać wypowiedzenie umowy?

Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia powinno zawierać elementy, wśród których wymienia się:

 • miejscowość i datę,
 • dane pracodawcy,
 • dane pracownika,
 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy,
 • oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu,
 • podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.

Wzór takiego dokumentu można znaleźć w artykule: Wypowiedzenie umowy o pracę - wzór z omówieniem.

W jakich przypadkach można rozwiązać umowę za wypowiedzeniem?

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem przez jedną ze stron stosunku pracy umowy zawartej zarówno na okres próbny, jak i czas określony oraz nieokreślony. Wypowiedzenie jest zatem zwykłym narzędziem, z którego pracownik oraz pracodawca może skorzystać w celu rozwiązania istniejącego stosunku pracy.

Jak liczy się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz na czas nieokreślony jest uzależniony od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres wypowiedzenia umowy na okres próbny wynosi natomiast:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia liczony w miesiącach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się zatem z ostatnim dniem miesiąca. Trwa on pełne miesiące. Warto mieć na uwadze, że występują miesiące 30-, 31- oraz 28- i 29-dniowe i nie ma to znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia liczonego w miesiącach.

Przykład 1.

Pracownik z rocznym stażem pracy złożył wypowiedzenie 16 stycznia. W tej sytuacji bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 1 lutego, a kończy się ostatniego dnia lutego.

Okres wypowiedzenia liczony w tygodniach

Momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia umowy o pracę jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie jednego lub dwóch tygodni kalendarzowych, zatem sobota zawsze jest ostatnim dniem okresu wypowiedzenia. Tydzień jest rozumiany kalendarzowo, a więc liczony jako 7 dni.

Przykład 2.

Pracodawca 11 stycznia 2023 r. wręczył wypowiedzenie pracownikowi, z którym miał zawartą umowę na okres próbny na 3 miesiące. Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg w niedzielę 15 stycznia 2023 r. Okres wypowiedzenia kończy się po upływie 2 tygodni, a jego ostatnim dniem jest sobota – 28 stycznia 2023 r.

Okres wypowiedzenia liczony w dniach

Za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy, który następuje po dniu doręczenia wypowiedzenia. Warto pamiętać, że 3-dniowy okres wypowiedzenia ma zastosowanie wyłącznie do umowy na okres próbny trwający dwa tygodnie. Przy określeniu momentu, w którym okres wypowiedzenia liczonego w dniach roboczych zaczyna swój bieg, bierze się pod uwagę wszystkie dni poza niedzielami i dniami świątecznymi, łącznie z dniami dodatkowo wolnymi od pracy, czyli zazwyczaj sobotami.

Przykład 3.

Pracownik zatrudniony na umowę na okres próbny na 2 tygodnie od 1 stycznia 2023 roku złożył wypowiedzenie 5 stycznia. Bieg wypowiedzenia rozpoczyna się 9 stycznia, ponieważ 6 stycznia jest to święto. W przedsiębiorstwie soboty są dniami wolnymi, dlatego ostatnim dniem wypowiedzenia jest 11 stycznia.

Kiedy zaczyna się 3 miesięczny okres wypowiedzenia?

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Obecnie nie mają już znaczenia przerwy między kolejnymi umowami o pracę i ich rodzaj. W przypadku umów o pracę na czas określony zawartych przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia uwzględnia się wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Przykład 4.

Pracownik zatrudniony od 1 marca 2023 r. złożył wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia w dniu 18 sierpnia 2023 r., zatem umowa ulega rozwiązaniu z dniem 3 września 2023 r. W związku z tym, że w trakcie okresu wypowiedzenia pracownikowi mija dokładnie 6 miesięcy pracy (31 sierpnia 2023 r. ), to okres wypowiedzenia wynosi już nie 2 tygodnie a miesiąc. W takiej sytuacji stosunek pracy rozwiązać powinien się z dniem 30 września. Jeśli strony chcą, aby nastąpiło to wcześniej, to konieczne jest zawarcie porozumienia w tej sprawie.

Jaki okres wypowiedzenia 2023 - praktyka kadrowa

Przykład 5.

Pracownik jest zatrudniony na umowę na czas nieokreślony ze stażem wynoszącym 1, 5 roku. 17 lutego 2023 r. złożył pracodawcy rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 marca. Zatem ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca.

Przykład 6

7 kwietnia 2023 r. pracodawca wypowiedział umowę zawartą na okres próbny na 1 miesiąc. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg 9 kwietnia, a ostatni dzień obowiązywania umowy przypada na 15 kwietnia.

Przykład 7.

Pracownik pracował u danego pracodawcy w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., obecnie posiada umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 marca 2020 r. W tej sytuacji dla ustalenia okresu zatrudnienia pracownika należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące jego zatrudnienia na podstawie takich umów, które wynoszą ponad 3 lata, czyli okres wypowiedzenia wynosi u pracownika 3 miesiące. 28 grudnia 2022 r. pracownikowi wręczono wypowiedzenie. Bieg okresu wypowiedzenia rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., a ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca 2023 r.

Przykład 8.

Umowa z pracownikiem została zawarta 1 lutego 2021 roku. Pracownik 21 lutego 2023 r. złożył wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia będzie wynosił miesiąc, bieg rozpocznie 1 marca, a ostatnim dniem obowiązywania umowy będzie 31 marca.

Kiedy powinno się złożyć wypowiedzenie?

Gdy jedna ze stron chce jak najszybciej zakończyć trwający stosunek pracy, pojawić może się wtedy problem, z jaką datą należy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Tu należy uwzględnić okres wypowiedzenia, w przypadku okresu wypowiedzenia, który trwa:

 • tyczeń lub dwa, warto zrobić to w piątek,
 • miesiąc lub dłużej, warto zrobić to pod koniec miesiąca.

Okres wypowiedzenia a dodatkowe dni wolne

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę pracownik zyskuje uprawnienie do skorzystania z dni wolnych na poszukiwanie pracy. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Zwolnienie takie ma wymiar:

 • 2 dni roboczych (w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia) lub
 • 3 dni roboczych (w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia).

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Czy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

W niektórych przypadkach umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia. Ma do tego prawo pracodawca i pracownik, jedna tylko pod pewnymi warunkami. Warto również zauważyć, że można zastosować rozwiązanie w trybie porozumienia stron i wtedy dowolnie ustalić z jakim dniem umowa zostanie zakończona.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia jest zwolnieniem dyscyplinarnym. Rozwiązanie umowy w tym trybie jest możliwe z winy pracownika i z innych przyczyn. W ten sposób rozwiązać z pracownikiem umowę w przypadku można w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
 • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Umowę o pracę można rozwiązać bez wypowiedzenia, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące – w przypadku pracownika, który był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – w przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub sytuacji, gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. 

Czy bez wypowiedzenia może rozwiązać umowę o pracę pracownik?

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika jest możliwe, gdy:

 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
 • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Pracownik na piśmie informuje o tym, że rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia, a z treści dokumentu powinno wynikać, że pracownik rozwiązuje umowę o pracę we wspomnianym trybie i dlaczego to robi.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 ustawy Kodeksu pracy. Na mocy porozumienia stron może być rozwiązana każda umowa o pracę, oczywiście za zgodą obu stron. Każda ze stron może wyjść z inicjatywą zawarcia takiego porozumienia. Przepisy nie wymagają formy pisemnej do zawarcia porozumienia, ale warto ją zastosować jako dowód przy ewentualnym sporze. Więcej na ten temat można przeczytać: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór z omówieniem.

Zakończenie umowy o pracę w systemie wFirma. pl

W celu zakończenia umowy o pracę w systemie wFirma. pl należy przejść do zakładki KADRY » UMOWY, zaznaczyć wybraną umowę i wybrać z górnego paska zadań opcję DODAJ » ZAKOŃCZENIE. 

Następnie w oknie dodawania zakończenia umowy należy wybrać podstawę prawną rozwiązania umowy. Ponadto w zależności od powodu zakończenia stosunku pracy system może wymagać podania powodu rozwiązania umowy o pracę lub wybrania okresu wypowiedzenia umowy. Co istotne wybrana podstawa rozwiązania umowy zostanie automatycznie wykazana w świadectwie pracy.


Aby wydrukować dokument rozwiązania/wypowiedzenia stosunku pracy należy zaznaczyć dodane zakończenie umowy i wybrać z górnego paska zadań opcję DRUKUJ. Wydruk można otworzyć w trybie edycji w celu dodania lub usunięcia dowolnych treści. 

Wypowiedzenie wówczas zostanie pobrane na dysk komputera w wersji PDF i będzie gotowe do wydruku.

Okres wypowiedzenia - najczęściej zadawane pytania

 • Po jakim okresie 3 miesiące wypowiedzenia?

  Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata u danego pracodawcy.

 • Jak można ominąć 3 miesięczny okres wypowiedzenia?

  Pracodawca, który zamierza skrócić okres wypowiedzenia, musi złożyć oświadczenie razem z wypowiedzeniem umowy - nie można tego zrobić później. Jeśli okres zostanie skrócony, pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania za resztę okresu wypowiedzenia.

Dokument rozwiązania 3m Fap00 Rs

Bezpośredni link do pobrania Dokument rozwiązania 3m Fap00 Rs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument rozwiązania 3m Fap00 Rs